О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

759/22.11.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 11.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№592/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Х.И.Х. против разпореждане №965/23.10.2018г., постано -вено по в.ч.гр.д.№16/18г. по описа на РОС, с което е върната подадената от Х.И.Х. жалба вх.№1736/27.04.2018г.В жалбата се твърди, че разпорежда -нето е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на РОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна Д. П. Д. не е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По предявен на осн. чл.415 от ГПК от Д. П. Д. против Х. И.Х. иск е образувано гр.д.№198/17г. по описа на РС-Исперих.След отвод на всички съдии в същия делото е изпратено за разглеждане на РС-Разград и образу -вано в гр.д.№1441/17г.С решение №297/16.10.2017г., постановено по гр.д.№1441/17г. по описа на РРС, предявеният иск е частично уважен, съответно частично отхвърлен. За решението Х.Х. е редовно уведомен на 23.10.2017г.Против решението в частта му, с която искът е частично уважен, е подал въззивна жалба вх.№11378/07. 11.2017г.Жалбата е била оставена без движение за отстраняване на нередовности с разпореждане №4253/08.11.2017г. и поради неотстраняването им е върната на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК от РРС с разпореждане №4759/13.12.2017г.Против това разпореждане Х.Х. е подал частна жалба вх.№13173/28.12.2017г., производ -ството по която е образувано във в.ч.гр.д.№16/18г. по описа на РОС.С определение №53/22.01.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№16/18г. по описа на РОС, частна жалба е оставена без уважение.За определението на РОС страната е надлежно уведомена, лично, на 30.01.2018г.Против определението Х.Х. е депозирал частна каса -ционна жалба вх.№631/07.02.2018г., върната като просрочена/срокът за обжалване е изтекъл на 06.02.2018г./ с разпореждане №104/07.02.2018г., постановено по в.ч.гр.д. №16/18г. по описа на РОС и за което страната е уведомена на 19.02.2018г.

Депозирана е във ВАпС с вх.№1274/01.03.2018г. жалба от Х.И.Х. против определение №53/22.01.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№16/18г. по описа на РОС, която е изпратена на РОС с писмо от 02.03.2018г. за предприемане на съот -ветните процесуални действия и получена в РОС с вх.№1046/08.03.2018г.

С разпореждане №284/12.04.2018г., постановено по  в.ч.гр.д.№16/18г. по описа на РОС, жалбата е върната като просрочена.За разпореждането страната е уведомена на 20.04.2018г.На 27.04.2018г. е депозирала жалба вх.№1736/27.04.2018г., която, спо- ред посоченото в нея, отново е против определение №53/22.01.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№16/18г. - в титулната й част е посочено „жалба относно определение №53/18г. на РОС, вр. гр.д. №1441/17г. и в.гр.д.№16/18г.”, въпреки, че жалбата е подадена в срока за обжалване на разпореждане №284/12.04.2018г./.В жалбата не е посочено и в какво се състои искането по отношение на обжалвания с нея акт. 

С разпореждане на РОС от 27.04.2018г. е указано на страната да внесе дължи -мата държавна такса в размер на 15лв. по см. на ВАпС/прието е, че частната жалба е против разпореждане №284/12.04.2018г., подлежащо на инстанционен контрол пред ВАпС/.Поради непредставяне на доказателства за внасянето й в срок жалбата е върната с разпореждане №389/16.05.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№16/18г.  по описа на РОС.Против това разпореждане Х.Х. е подал частна жалба, производ- ството по която е образувано във в.ч.гр.д.№308/18г. по описа на ВАпС, с определе -ние №401/06.07.2018г., по което е отменено разпореждане №389/16.05.2018г., поста -новено по в.ч.гр.д.№16/18г.  по описа на РОС, и делото е върнато за администриране на частна жалба вх.№1736/27.04.2018г.

След администрирането й от РОС жалбата е изпратена за произнасяне на ВАпС и производството по нея е образувано във в.ч.гр.д.№388/18г. по описа на ВАпС, после -дното прекратено с определение №519/21.08.2018г. и делото изпратено за произна -сяне на ВКС/прието е, че частната жалба е против определение №53/22.01.2018г., подлежащо на инстанционен контрол пред ВКС/.

След изпращането му ВКС е констатирал в разпореждане №220/18.09.2018г., че в частна жалба вх.№1736/27.04.2018г. няма конкретно означение на обжалвания с нея съдебен акт и посочване в какво се състои искането по отношение на него, така, че да се определи компетентният за произнасянето по нея съд, поради което е върнал преписката на ОС-Разград за осъществяване на следващите се процесуални дейс -твия съобразно мотивите на разпореждането и след което изпращането й на съответния компетентен съд.

След връщане на преписката на РОС жалба вх.№1736/27.04.2018г. е оставена без движение с разпореждане №840/21.09.2018г. и на Х.Х. е указано/в съответ -ствие с дадените от ВКС указания/ да посочи кой съдебен акт обжалва с нея и в какво се състои искането му пред горестоящия съд по отношение на този съдебен акт.За разпореждането на съда Х.Х. е надлежно уведомен, лично, на 04.10.2018г.В рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок, изтичащ на 11.10.2018г., а и до датата на произнасяне от съда, не е изпълнил указанията.Поради тяхното неизпъл -нение с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане №965/23.10.2018г. подадената жалба вх.№1736/27.04.2018г. е върната.

Частната жалба, в съответствие с разпоредбите на чл.275, ал.2 от ГПК, вр. чл.260, т.2 и т.4 от ГПК, следва да съдържа означение на обжалвания съдебен акт и в какво се състои искането към съда касателно този акт.В настоящия случай страната е по -сочила в жалбата, че същата е „относно определение №53/18г. на РОС, вр. гр.д. №1441/17г. и в.гр.д.№16/18г.”.Ако страната действително обжалва посоченото опре -деление, то жалбата се явява подадена след изтичане срока за обжалване-06.02. 2018г.Ако страната е искала да обжалва разпореждане №284/12.04.2018г., то същото въпреки надлежно дадената й възможност/вкл. и с оглед указанията, дадени от ВКС/ никъде не е посочено като обжалван съдебен акт.Не е формулирано и искането към съда по отношение на обжалвания акт.Предвид неизпълнение на указанията, съот -ветно неотстраняване на нередовностите в рамките на преклузивния срок за това, частната жалбата подлежи на връщане.Обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.На осн. чл.77 от ГПК и т.к. страната е останала задължена за заплащане на дължимата пред настоящата инстанция държавна такса по подадената частна жалба в размер на 15лв. същата следва да бъде осъдена да я заплати по сметка на Апелативен съд-Варна

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №965/23.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д. №16/18г. по описа на РОС.

ОСЪЖДА Х.И.Х. с ЕГН **********, адрес ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд сумата от 15лв., представляваща дължима държавна такса, на осн. чл.77 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: