ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№753

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  14.12.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 593/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 121 от ГПК.

Подадена е частна жалба от М.Я.Х.-Й. *** срещу определение № 2526/20.10.2016 год по гр.д. № 1775/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Софийския районен съд. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от М.Я.Х.-Й. срещу „Първа инвестиционна банка” АД гр.София с правно осн. чл. 439 от ГПК за оспорване на изпълнението по изп.д. № ……… на ЧСИ С. Я., позовавайки се на факти, настъпили след издаване на изпълнителното основание.

Съдът в обжалваното определение правилно е съобразил, че с оглед цената на иска, той е подсъден на районния съд.

По отношение на местната подсъдност по спорове срещу юридически лица, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, разпоредбата на чл. 108 ал.1, предл.2 от ГПК дава възможност исковете да се предявяват по тяхното местонахождение. Тази разпоредба не влияе върху процесуалната правоспособност на ответното дружество, а създава специална изборна местна подсъдност. Чрез нея се разширява приложното поле на чл. 20 от ТЗ, предвиждащ местна подсъдност по седалището на клон на търговско дружество, като същото правило се прилага и по отношение на поделенията. Ответник по иска е акционерно дружество със седалище в гр.София, но то разполага с организационни структури в цялата страна, които фактически функционират като клонове независимо дали са регистрирани като такива. От данните по делото личи, че вземането по изпълнителния лист е възникнало от преки отношения с клона на ответника в гр.Варна, поради което и компетентен да разгледа спора е Варненският районен съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2526/20.10.2016 год по гр.д. № 1775/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о. В ЧАСТТА, с която делото е изпратено по подсъдност на Софийския районен съд и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд Варна делото по предявения от М.Я.Х.-Й. *** срещу „Първа инвестиционна банка” АД гр.София иск с правно осн. чл. 439 във вр. с чл. 124 ал.1 от ГПК за признаване за установено, че ищцата не дължи сумата от 993,06 лв, от които главница в размер на 500 лв, лихва в размер на 368,06 лв и разноски в размер на 125 лв по изпълнително дело № 20117190400065 на ЧСИ С. Я. рег.№ 719 на КЧСИ, образувано въз основа на изпълнителен лист от 05.04.2011 год по ч.гр.д. № 4452/2011 год на Районен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.