О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №776

                                                                  

№    

                   гр.Варна , 11.11.2015г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 11 ноември през две хиляди и петнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН С.

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

             

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 594 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    

Производството е по повод на частна жалба, подадена от „Федерална служба за безопасност – сигнално охранителна дейност”ООД гр.Добрич, срещу разпореждане, постановено по в.гр.д. № 241/2015г. на ОС-Добрич, с което е върната касационна жалба с вх. № 4798/17.07.2015г., подадена от „Федерална служба за безопасност – сигнално охранителна дейност” ООД  срещу решението, постановено по същото дело на ДОС.

     В частната жалба се излага, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като към датата на подаване на касационната жалба, срокът за обжалване на решението не  е изтекъл. Твърди, че съобщението за решението е получено на 15.06.2015г. Моли определението да бъде отменено.

Частната жалба е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, от лице с правен интерес, поради което е допустима.

     За да се произнесе ВнАС прецени следното: „Федерална служба за безопасност – сигнално охранителна дейност”ООД гр.Добрич – въззивник по гр.д. №  241/2015г. на ДОС, е депозирал касационна жалба срещу постановеното по същото дело решение. Видно от приложеното по делото съобщение, препис от решението с указания за срока за обжалването му е връчен лично но процесуалния представител на дружеството – адв.М.Г. на 09.06.2015г. Следователно срокът за подаване на касационна жалба срещу решението е изтекъл на 09.07.2015г. Видно от пощенското клеймо, Касационната жалба е подадена на 15.07.2015г., т.е. след изтичане на установения в закона преклузивен срок. С частната жалба не са представени доказателства за установяване на изложеното твърдение, че решението е връчено на процесуалния представител на 15.06.2015г.

     ВнАС намира, че предвид пропускането на преклузивния срок за подаване на касационна жалба срещу постановеното по делото решение, подадената касационна жалба с вх.№ 4798/17.07.2015г., от „Федерална служба за безопасност – сигнално охранителна дейност”ООД  подлежи на връщане на основание чл.286, ал.1, т.1 ГПК.

     Поради което съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

     Водим от горното , ВнАС

 

    

О П Р Е Д Е Л И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1028/20.07.2015г. постановено по гр.д.№241/2015г. по описа на Окръжен съд-Добрич.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на основание чл.274, ал.3 ГПК.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: