Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

5

 

гр.Варна, 12.01.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети декември, двехиляди и шестнадесета година, в състав:

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 594/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от особения представител на Р.С.Р. от гр.Варна срещу решение № 1188/10.10.2016 г. по гр.д.№ 1537/15 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е уважена исковата претенция на КОНПИ по чл.74 от ЗОПДНПИ. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна в обжалваната част и за постановяване на решение по съществото на спора, с което предявеините искове бъдат отхвърлени изцяло.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на КОНПИ оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск с правно основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Р.С.Р. на обща стойност от 251 658.30 лева, формирана като сбор от парични суми, подробно описани в мотивираното искане.

Твърденията са, че ответникът е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 и т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК с постановление от 19.03.2014г. на РП - гр. Варна, което попада в обхвата на чл.22 ал.1 т.10 от ЗОПДНПИ. Твърди се, че за получените от незаконната му дейност суми е установено е „значително несъответствие“ по смисъла на пар.1 т.7 от ДР на ЗОПДНПИ и е налице обосновано предположение, че са незаконно придобити.

Оспорвайки предявения иск, назначеният особен представител на ответника поддържа, че не е налице значително несъответствие по смисъла на пар.1 т.7 от ДР на ЗОПДНПИ за проверявания период. Оспорва методиката на  извършените изчисления на приходите и разходите и на определената от КОНПИ пазарна стойност към датата на придобиването на л.а.м.“Рено. Твърди законен източник на средства за извършените погасителни вноски към различните банкови институции.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че ответникът Р.С.Р. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 и т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК с постановление от 19.03.2014г. на РП - гр. Варна, което попада в обхвата на чл.22 ал.1 т.10 от ЗОПДНПИ. Образуваната проверка е за период от 22.05.2004г. до 22.05.2014г. и е установила „значително несъответствие“ по смисъла на пар.1 т.7 от ДР на ЗОПДНПИ,  възлизащо на сумата от 251 658,30лв., формирана от сбора на сумите в петитума на исковата молба с твърдения, че е налице обосновано предположение за незаконно придобиване.

За установяване на твърдяното значително несъответствие в имуществото на ответника през проверявания период и  наличието на законен източник през пхроверяванетия десетгодишен период, съдът е назначил съдебно-автотехническа и съдебно икономическа експертиза. Първата от тях е установила пазарната стойност на придобития от ответника л.а. марка „Рено" към момента на придобиване - 25.05.2006г. и към момента на отчуждаване - 19.09.2011г.

Назначената съдебно-икономическа експертиза е представила заключение в два варианта, като съдът подробно е мотивирал извода си за приложимост на неговия първи вариант и се споделя изцяло от настоящата инстанция.

Заключението не е оспорено по надлежния ред, въпреки направените от особения представител възражения. Постъпилите суми от трети лица по банковата сметка на ответника не могат да бъдат приети за такива с установен призход, доколкото по делото не са представени договори за заем и справки от службата по вписванията за извършени сделки с имоти - посочването на основанието за превода в платежния документ не е представлява такова доказателство.

Изцяло правилен е направения в решението извод, че като законен доход на ответника следва да се приемат: изтеглени суми от банкови сметки в размер на 124 648,31 лв., декларирани в подадена ГДД в размер на 19 999,84 лв., работни заплати в размер на 3039,75 лв., суми по чл. 73 от ЗОДФЛ, невключени в ГДД в размер на 2420 лв., суми от продажба на МПС в размер на 1200 лв. и на акции в размер на 8,01 лв., усвоени банкови кредити в размер на 91 337,66 лв. и хонорар от ЗПАД Алианц в размер на 110,03 лв., в общ размер на 242 763,60 лв. /стр.47 от СИЕ/.

Обичайните разходи, изчислени на база статистическите данни на НСИ са в размер на 66 001,58 лв., доколкото не са представени доказателства за специфични нужди или по-нисък стандарт на живот на ответниците от средния за страната.

Извънредните разходи, видно от СИЕ са в размер на 106 416,22 лв. и са за погасителни вноски по кредит и по банкови сметки.

С оглед на така определените приходи и разходи, размерът на нетния доход е положителна величина и е в размер на 70 345,72 лв.

След приспадане на този доход от общо реализираното имущество на ответника за проверявания период в размер на 444474,59 лв., несъответствието е в отрицателен размер на 374128,87 лв. и е значително по смисъла на пар.1, т.7 от ПЗР на ЗОПДНПИ, водещо до обосновано предположение за незаконнен произход.

Установено е по делото, че са налице основанията за отнемането му в полза на държавата по чл.1 от ЗОПДНПИ, съобразно вариант първи от заключението на вещото лице: ответникът е привлечен като обвиняем за извършено престъпление, визирано в чл.22 от ЗОПДНПИ, налице е значително несъответствие в имуществото му, по смисъла на чл.21 ал.1 от ЗОПДНПИ вр.пар.1 т.7 от ПЗР на ЗОПДНПИ и е налице обосновано предположение, че то е незаконно придобито.

Недоказани в процеса са твърденията във въззивната жалба за по-висок от приетия от съда размер на реализираните от ответника приходи и за необходимост от редуциране на обичайните разходи наполовина - депозираното заключение на назначената СИЕ не е оспорено и е прието от съда за обективно и компетентно дадено. Не са представени доказателства в подкрепа на направеното оспорване, поради което изводите на първоинстанционния съд са правилни.

Съдът е обосновал доказаността на претенцията по отношение на всяка от описаните в диспозитива суми и е постановил решението, което - като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено. Предвид факта, че при образуване на въззивното производство не е определен размерът на възваграждението за назначения на ответника особен представител, това следва да бъде сторено с решението, като Комисията бъде осъдена да заплати по сметката на Апелативен съд – Варна сумата от 4020.75 лева.

Предвид изхода на спора, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 6537.64 лева, разноски по делото пред настоящата инстанция и 4020,75лв. – възнаграждение за особения представител.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1188/10.10.2016 г. по гр.д.№ 1537/15 г. на Окръжен съд – Варна в обжалваните му части. В необжалваните му отхвърлителни части решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – София, да заплати по сметката на АС-Варна сумата от 4020,75лв. – възнаграждение за назначения на ответника особен представител.

ОСЪЖДА Р.С.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – София сумата от 6537.64 лева, разноски по делото пред настоящата инстанция и 4020,75лв. – възнаграждение за особения представител.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                        

                                                                         2.