ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

28

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 15.01.2018 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 594/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Р.Х.Б. чрез процесуалния му представител адв. М.С. срещу определение № 2458/25.09.2017 год по в.гр.д. № 1972/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 25369/12.09.2017 год срещу действията на ЧСИ Л. С. по изп.д. № 20178950400648, изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство по отношение издръжката на детето С.Р.Б.. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за постановяване на акт по съществото на жалбата.

В постъпилия отговор от С.Р.Б., действаща лично и със съгласието на майка си М.Н.Б. чрез адв. П.Й.Н. *** е изразено становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по изпълнително дело № 20178950400648 по описа на ЧСИ Л. С. е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по влязлото в сила решение № 1662/26.04.2016 год по гр.д. № 9665/2015 год на ВРС, с което М.Н.Б. е осъдена да заплаща месечна издръжка в полза на детето С.Р.Б., действаща със съгласието на баща си Р.Б., както и на малолетното дете Н., действащо чрез своя баща и законен представител Р.Б..

Въпреки, че молбата за образуване на изпълнителното дело е подадена от Р.Б., той не е титуляр на изпълняемото право, а е действал от името и за сметка на своите деца. В случая взискател по делото е непълнолетната С., която към момента на образуване на изпълнителното производство е дейснтвала лично и със съгласието на своя баща, а впоследствие след сключена спогодба между родителите – със съгласие на майката.

Съгласно чл. 435 ал.1 т.3 от ГПК правото да обжалва спирането, прекратяванети или приключването на принудителното изпълнение принадлежи на взискателя, а частният жалбоподател няма това качество. Той не е самостоятелна страна в изпълнителния процес, а е действал съобразно разпоредбата чл. 4 ал.2 от ЗЛС, регламентираща представителството на ненавършилото пълнолетие дете. Поради това той не разполага и с процесуалното право да обжалва от свое име действията и актовете на съдебния изпълнител.  По изложените мотиви подадената жалба е недопустима и определението, с което съдът е оставил същата без разглеждане е правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2458/25.09.2017 год по в.гр.д. № 1972/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 25369/12.09.2017 год срещу действията на ЧСИ Л. С. по изп.д. № ……, изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство по отношение издръжката на детето С.Р.Б..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.