ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

755

 

гр.Варна,21.11.11.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21 ноември 2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 594 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 594/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК и е образувано по частна жалба на „Банка Пиреос България“ АД, подадена чрез адв. К.К., против определение № 2049 от 09.08.2018 г., постановено по в.гр.д. № 910/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу разпределение от 23.03.2018г. по изп. дело № 20157110400414 на ЧСИ Д. П. – Я. рег. № 711.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение и е молил за отмяната му.

Насрещната страна М.К.С., чрез адв. К.Т., е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е молила за отхвърлянето й, както и за присъждане в полза на адвоката на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. по чл. 38, ал.2 от ЗАдв.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е взискател по изпълнително дело № 20157110400414 на ЧСИ Д. П. – Я. рег. № 711, образувано по негова молба за събиране на парично вземане от длъжника М.К.С. по договор за кредит, обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот. Изпълнението е насочено срещу ипотекирания недвижим имот на длъжника, който е продаден на публична продан за сумата от 366 341 лв. С протокол от 16.03.2018 г., предявен на страните на  23.03.2018 г., е извършено разпределение на постъпилата от публичната продан сума, като общо е разпределена сума от 164 638,51 лв. между кредиторите с вземания по реда на чл.136, ал.1, т.1-3 от ЗЗД. Разпределени са суми за такси и разноски в полза на ЧСИ и на взискателя – настоящ жалбоподател, на Община Варна за местен данък за имота, в полза на банката – взискател за погасяване на цялото й вземане по изпълнителното дело и в полза на ЧСИ за такси по чл. 26 от ТТРЗЧСИ. Банката е привилегирован взискател, като по изпълнителното дело няма присъединени взискатели по чл. 456 ГПК. Изпълнителният лист, по който е образувано изпълнителното дело е само за частично вземане на банката, като по изпълнителното дело тя е представила удостоверение за размера на целия дълг по договора за кредит, обезпечен с ипотеката върху продадения имот. В т.1.8 от протокола за разпределение, съдебният изпълнител е указал на взискателя да представи в едноседмичен срок изпълнителен титул за посоченото от него вземане по представеното удостоверение, след което да се извърши разпределение на останалата неразпределена сума от продажната цена на имота в размер на 201 702,49 лв. Предупредил е взискателя, че при неизпълнение в срок сумата ще бъде разпределена между ТД на НАП и длъжника.

Производството пред окръжния съд е било образувано по частна жалба на „Банка Пиреос България“ АД против разпределението от 23.03.2018г. по изп. дело № 20157110400414 на ЧСИ Д. П. – Я. рег. № 711 с оплаквания единствено срещу дадените от ЧСИ указания по т.1.8 от разпределението и по съображения за противоречието им с чл.459 от ГПК. Т.е. жалбата на взискателя не съдържа оплаквания относно извършеното с протокола за разпределение от 16.03.2018 г., предявен на 23.03.2018 г., разпределение на част от сумата от продажбата на имота и в нея няма оспорване на кръга и реда на кредиторите, нито на размера на разпределените суми. Жалбата на банката касае единствено указанията на съдебния изпълнител по т.1.8, които не са свързани с извършеното разпределение, а касаят бъдещото разпределение на остатъка от продажната цена на имота в размер на сумата от 201 702,49 лв. Макар и да се съдържат в протокола за разпределение, тези указания не са част от разпределението и не подлежат на самостоятелно обжалване. Защитата си срещу евентуалното неправилно разпределение на остатъка от сумата, взискателят може да осъществи чрез обжалване на бъдещото разпределение на остатъка от 201 702,49 лв. В този смисъл, жалбата пред окръжния съд е била недопустима и не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. Като е достигнал до идентичен резултат, окръжния съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от настоящото производство и на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК вр. чл. 38, ал.2 от ЗАдв., жалбоподателят следва да заплати в полза на адв. К.Т. сумата от 200 лв. за адвокатско възнаграждение за осъществената безплатна адвокатска защита на М.С..

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2049 от 09.08.2018 г., постановено по в.гр.д. № 910/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОСЪЖДА  „Банка Пиреос България“ АД, ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управлнеие гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 115 Е, да заплати на адвокат К.Т. ***, с адрес на кантората гр.Варна, ул.“Петко Каравелов“ №3, ет.1, офис1, сумата от 200 лв., представляваща адвокатско възнаграждение за оказана на М.К.С. безплатна правна помощ в настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: