ОПРЕДЕЛЕНИЕ

829

02.12.2015 г., гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на _02    12_______ през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

частно гр.д. № 595 по описа за 2015 година:

 

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 396 ГПК, ПО частна жалба на А.Г.К., ЕГН **********, и Г.Н.К., ЕГН **********,  от гр. Каварна, срещу определение № 768/09.09.2015 г. по в.гр.д. 428/2015 год. на ОС Добрич, с което по реда на чл. 389 ГПК е оставена без уважение молбата им за допускане на обезпечение на предявените от тях претенции по сметки във втора фаза на производство за делба на недвижим имот, изразяващи се в обезщетение за извършени от тях подобрения в апартамент три от имота, с в размер на 55785 лв., чрез обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” по изп.д. 2015811040044 по описа на ЧСИ Н. Ж. Твърди се в жалбата, че обезпечение не е допуснато поради отхвърляне на исковете от първата инстанция, което се преценява като неправилно. Твърди се, че са налице предпоставките за обезпечаване на претенциите, тъй като изходът от спора не е решен, изразена е готовност за заплащане на гаранция. Иска се отмяна на определението и допускан на обезпечението, евентуално – с гаранция.

Препис не е връчван на насрещните страни И.Н.К., Б.Е. М и Г. С. М..

Съставът на ВАпС взе предвид следното:

Частната жалба е редовна, подадена в срок.

         Производството пред ОС ДОБРИЧ е образувано по ЖАЛБА НА К. срещу решение по извършване на съдебна делба на недвижим имот само в частта му относно отхвърлената им претенция за заплащане на обезщетение за подобрения в имота.

         По отношение на извършването на делбата, тя е извършена чрез разпределение на дялове и присъждане на суми за уравнение на дяловете, за които са издадени изпълнителни листи и са заведени изпълнителни дела. Срещу К. е заведено изп.д. 20158110400044 за сумата от 29868 лв. главница и разноски.

         С молба от 21.08.2015 год. Костови са поискали спиране на изпълнителното производство срещу тях с взискател И. К. като обезпечение на претенциите им за подобрения.

         Тази молба е оставена без уважение с атакуваното определение поради недопустимост на претенциите, евентуална неоснователност и недоказана обезпечителна нужда.                

    Междувременно ОС Добрич е преценил, че претенциите им по сметки са нередовно предявени и е оставил исковата им молба по отношение на тях без движение с указания за уточняването им, което няма данни да е изпълнено от К..

         За да се допусне обезпечение на предявен иск, следва този иск преди всичко да е индивидуализиран в достатъчна степен и да е вероятно основателен, съответно да има обезпечителна нужда и исканата мярка да е адекватна.

         В случая проблемна е допустимостта на претенциите по сметки, които не са в достатъчна степен индивидуализирани по пера на всяка от СМР, нейната стойност, година на извършване. Не е отстранена констатираната разлика в заявените с първоначалната молба СМР и тяхната стойност и претенцията, както е описана във въззивната жалба. На този етап в процеса, без индивидуализация на претенциите, и то по видове, които са заявени своевременно пред РС в първото с.з. по извършване на делбата, не може да се приеме, че са налице допустими искове. А това сочи на извод за неоснователност на молбата за допускане на обезпечение.

         По останалите оплаквания в ЧЖ следва да се посочи, че обезпечителна нужда за паричните вземания е винаги налице, няма пречка обезпечението да се допусне и при парична гаранция, но това може да стане при евентуално уточняване на претенциите и нова молба за допускане на обезпечение.

Обжалваният акт следва да се потвърди.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 768/09.09.2015 г. по в.гр.д. 428/2015 год. на ОС Добрич, с което по реда на чл. 389 ГПК е оставена без уважение молбата на А.Г.К., ЕГН **********, и Г.Н.К., ЕГН **********,  от гр. Каварна от 21.08.2015 год., за допускане на обезпечение на предявените от тях претенции по сметки във втора фаза на производство за делба на недвижим имот, изразяващи се в обезщетение за извършени от тях подобрения в апартамент три от имота, в размер на 55785 лв., чрез обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” по изп.д. 2015811040044 по описа на ЧСИ Н. Желев..

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: