Р Е Ш Е Н И Е

41

 

Гр. Варна,  04 .04.2017 год.

В името на народа

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на _04.04.  през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

гр.д. № 595 по описа за 2016 год.:

**********************************************************************

         Производството е ОБРАЗУВАНО ПО МОЛБА на А.Н.К., за поправка в решение № 23/22.02.2017 год. по гр.д. 595/2016 год. на ВАпС, където в текста на решението на няколко места имотът, обект на претенциите, е записан с погрешен идентификатор: вместо 10135.2575.173.1.1, е посочена последна цифра „2“. Иска се допускане на поправка в посочения смисъл.

Срещу молбата не е постъпило становище от насрещната страна В.М.С..

           За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Налице е несъответствие по смисъла на чл. 247 ГПК на изразената от съда воля в мотивите на решението и обективирането й в диспозитива на решението по отношение на наименованието на идентификатора на процесния имот, жилище в гр. Варна, обект на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД. Следва да се допусне исканата поправка, като навсякъде в текста на решението идентификаторът да се чете: 10135.2575.173.1.1, вместо погрешно посочената последна цифра „2“.

По отношение на претендираните разноски за производството по поправка на ОФГ, искането за присъждането им е неоснователно. Производството е част от защитата пред настоящата инстанция, в този смисъл то е част от възможостите за развитие на производството, които са договорени и заплатени от страната. Освен това, ОФГ не е причинена от насрещната страна, за да бъде тя натоварвана с разноски за това производство.

Мотивиран от гореизложеното, съдът                            

                           Р Е Ш И :

           ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 23/22.02.2017 год. по гр.д. 595/2016 год. на ВАпС, където в текста на решението навсякъде идентификаторът на имота, обект на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД, да се чете: 10135.2575.173.1.1, вместо погрешно посочената последна цифра „2“, на осн. чл. 247 ГПК.

Оставя без уважение искането за присъждане на разноски за хонорар за производството по чл. 247 ГПК.  

            Решението подлежи на обжалване с КЖ в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: