ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

818

 

Гр.Варна,11.12.2014  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11. 12.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 596  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ТУС” ЕООД с.Камбурово, представлявано от управителя Х.М.Ч., подадена чрез адв. А.М. ***, против определение № 523 от 29.10.2014 г., постановено по в.гр.д. № 581/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е върната като просрочена жалбата му вх.№ 5517/20.10.2014 г. срещу постановление от 27.08.2014 г. на частния съдебен изпълнител  и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, тъй като жалбата му е била подадена в срок, считано от 16.09.2014 г., когато е получил информация за постановения акт на съдебния изпълнител и съдът не е имал основание да я върне. Сочил е, че съобщението, пратено с обратна разписка от 11.09.2014 г., не му било връчено в качеството на управител на дружеството, нито е било връчено на друго лице с пълномощия да представлява дружеството. В обратната разписка липсвали посочени имена и качество на лицето, което се е подписало за получател. Молил е за отмяна на обжалваното определение и разрешаване по същество на жалбата му срещу отказа на съдебния изпълнител да намали размера на адвокатското възнаграждение.

Насрещната страна не е подала писмен отговор на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, поради следните съображения:

 Съобщението до длъжника „ТУС” ЕООД за постановения акт на частния съдебен изпълнител от 27.08.2014 г., с което е било оставено без уважение възражението му за намаляване поради прекомерност на адвокатско възнаграждение, е било изпратено по пощата с писмо с обратна разписка.

Съгласно нормата на чл.50, ал.3 от ГПК, връчването на търговци се осъществява в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, а при удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя.

В случая, видно от приложената на л. 30 от изпълнителното дело обратна разписка, същата не съдържа имената и длъжността на лицето, което е получило съобщението и се е подписало за получател на 11.09.2014 г. и по делото няма данни, които да го идентифицират. Затова не може да се направи извод, че съобщението е било връчено на представляващия дружеството или на служител или работник, съгласил се да го получи.

При нередовно връчено съобщение за подлежащия на обжалване акт, не са били налице и предпоставките по чл. 262, ал.2, т.1 за връщане на жалбата от окръжния съд, като подадена след изтичане на преклузивния срок.

Обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на окръжния съд за разглеждане на подадената от длъжника жалба вх.№ 5517/20.10.2014 г. срещу постановление от 27.08.2014 г. на ЧСИ.

Водим от горното, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  определение № 523 от 29.10.2014 г., постановено по в.гр.д. № 581/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд и ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за продължаване на производството.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: