ОПРЕДЕЛЕНИЕ 778

гр. Варна, 11.11.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 596/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на Г.П.Р. и Ю.Л.Р. *** против определение № 3522/09.10.15г., постановено по в.гр.д. 2650/2015г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че жалбоподателите не дължат претендираната от тях сума по изп.д. №20157120400236 на ЧСИ Ил. Станчева, рег. № 712 на КЧСИ и район на действие – съдебния окръг на ВОС, тъй като същите са наследници на длъжника Лъчезар Николов Р., но са приели наследството му по опис. Същото се е състояло от ½ ид.ч. от подробно описан апартамент в гр. Г. Оряховица, с пазарна стойност от 10 000лв. Твърдят, че след смъртта на своя общ наследодател са погасили негови парични задължения /подробно посочени по кредитори и размери/, което изпълнение възлиза на общо 9151.34лв. Поради това считат и че не дължат посочените в получената по посоченото изп.д. ПДИ суми, и действията на ЧСИ по насрочване на опис, оценка и продажба на движими вещи, се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят. Обжалваното определение следва да се отмени и настоящият съд да се произнесе по същество.

В предвидения срок е постъпил отговор на частната жалба от взискателя по изпълнителното дело „ТЕКСИМТРАНС” АД, гр. Варна, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира отхвърлянето й, ведно с присъждане на разноските по делото. Излага се освен това, че частната жалба е недопустима, тъй като единствено ВОС е компетентен да се произнесе по същество при обжалване действията на съдебния изпълнител. Счита се освен това, че частната жалба не съдържа оплакване относно пороците на обжалваното определение. Споделят се съображенията на ВОС, че атакуваните действия не попадат в обхвата на хипотезата на чл. 435 от ГПК и поради това не подлежат на обжалване. Изложени са и съображения и относно дължимостта на претендираните от длъжниците по изпълнителното дело суми.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалба на Г.П.Р. и Ю.Л.Р. *** против насрочения по изп.д. №20157120400236 на ЧСИ Ил. Станчева, рег. № 712 на КЧСИ и район на действие – съдебния окръг на ВОС /по което същите са длъжници, а взискател е „ТЕКСИМТРАНС” АД, гр. Варна/, опис, оценка и продажба на движими вещи. Изложили са по същество същите оплаквания като тези в частната жалба пред настоящата инстанция - за изчерпване лимита на отговорността има като наследници на длъжника на взискателя, до размера на приетото по опис наследство, поради извършени плащания за погасяване на задължения на наследодателя. Липсват оплаквания за несеквестируемост на имуществото, срещу което е насочено изпълнението.

При това положение жалбата им пред ВОС действително е била недопустима, тъй като отделното обжалване на посочените по-горе и предприети изпълнителни действия не е допустимо извън обжалване, основано на оплакването за несеквестируемост и доколкото посочените отделни изпълнителни действия са несъвместими с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушават – така т. 1 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.2015г. по т.д. № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС.

Постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено като частната жалба бъде оставена без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Г.П.Р. и Ю.Л.Р. *** против определение № 3522/09.10.15г., постановено по в.гр.д. 2650/2015г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: