О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

742/07.12.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07 12.2016г., в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№597/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени две частни жалби както следва: 1/ частна жалба вх.№24007/01.09.2016г., подадена от Г.Я.С.-П. чрез процесуалния й представител адв.Р.Д.против определение №2011/17.08.2016г., постановено по в.гр.д.№1413/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№9868/04.04. 2016г., подадена от Т.Я.П. против Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.04.2015г., издадено от ЧСИ С. К.., с рег. №718 по изп.д.№20127180403191 и е прекратено производството по делото; 2/ час -тна жалба вх.№24009/01.09.2016г., подадена от Т.Я.П. чрез проце - суалния му представител адв.Р.Д. против определение №2011/17.08.2016г., постановено по в.гр.д.№1413/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№9868/04.04.2016г., подадена от Т.Я.П. про- тив Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.04.2015г., издадено от ЧСИ С. К.., с рег.№718 по изп.д.№20127180403191 и е прек -ратено производството по делото.В жалбите се твърди, че определението е непра - вилно по изложените в същите идентични съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговори по жалбите в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По жалба вх.№24009/01.09.2016г., подадена от Т.Я.П..

Производството по в.гр.д.№1413/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№9868/04.04.2016г., подадена от Т.Я.П. чрез процесу - ален представител против действия съдебен изпълнител по изп.д.№2012718040 3191 по описа на ЧСИ С. К.., рег.№718 и район на действие ОС-Варна: Постановление от 30.04.2015г. за възлагане на недвижим имот с иденти- фикатор 10135.1501.1126.2 върху И. В. Ш..Твърди се, че наддава- нето при проведената публична продан на горепосочения недвижим имот не е извършено надлежно и същият не е възложен по най-високата предложена цена. Моли се обжалваното постановление да бъде отменено.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 27.07. 2012г., издаден по ч.гр.д.№9608/12г. по описа на ВРС, ХХX състав, с който длъж -ниците: 1/ „Теора”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Т.Я.П. и Г.Я.С.-П.; 2/ Г.Я.С.-П. лично и в качеството й на ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.”***; 3/ Т.Я.П. са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „Юробанк И Еф Джи България”АД, гр.София/от 2013г. с наименование „Юробанк България” АД/ посочените в листа суми.Присъединен по право взискател е Държавата за вземанията й, посочени в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.По молба на „Юробанк България”АД от 27.08.2015г. същата е присъединена като взис - кател за вземането си по изпълнителен лист от 04.10.2012г., издаден по ч.гр.д.№ 10420/12г. по описа на ЯРС срещу длъжниците Т.Я.П., Г.Я.С.-П. и Я. А. П., по който първоначално е било образувано изп.д.№201287804001322 по описа на ЧСИ И.Х., рег. №878.

ПДИ са връчени на длъжниците на 07.11.2012г.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижими имоти, върху които е била учредена с н.а. №85/11.06.2007г. договорна ипотека за обезпечаване на вземането й по договор за банков кредит от 06.06.2007г., за неизпълнение на задълженията по който е бил издаден впоследствие цитираният изп.лист от 27.07.2012г.Ипотеки са учредени от длъжника „Теора”ООД/върху негови 4 недвижими имота/ и от ипотекарния гарант Яна Атанасова Паскова /върху нейни 3 недвижими имота/.Един от недвижимите имоти, върху които е учредена договорна ипотека с н.а.№85/07г. в полза на взис -кателя, е търговски обект, находящ се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев”№66, със застроена площ по н.а. от 21 кв.м., при съответни граници, собственост на длъж -ника „Теора”ООД, съгласно к.н.а.№33/12.07.2001г./вписан в СВ-Варна като акт №38, том XXV, дело 5692/13.07.2001г./, съставляващ по КККР, одобрени 2008г., измене -ни 2013г., съгласно  скица №17525/27.06.2013г., издадена от СГКК-Варна, самостоя- телен обект с идентификатор 10135.1501.1126.2 с площ по скица от 15 кв.м. с предназначение сграда за търговия.

За недвижимия имот е била насрочена и проведена публична продан в периода 27.03.2015г.-27.04.2015г. с начална тръжна цена 58 500лв./75% от пазарната му оценка в размер на 78 000лв./.С протокол от 28.04.2015г. за обявяване на постъ - пили наддавателни предложения и купувач, след проведено устно наддаване по реда на чл.492, ал.2 от ГПК между лицата, подали наддавателни предложения, за купувач на имота е обявен И. В. Ш. за сумата от 109 590лв.След внасяне на 30.04.2015г. от И.Ш. на остатъка по дължимата цена/след приспа- дане на задатъка/ в размер на 103 740лв. с обжалваното постановление от 30.04. 2015г. имотът му е възложен.За изготвеното постановление за възлагане е било изпратено уведомление изх.№9633/13.05.2015г. до „Теора”ООД, представлявано заедно от управителите Т.Я.П. и Г.Я.С.-П., което е получено лично от Т.П. и лично от Г.П. на 01.06. 2015г.Против постановлението за възлагане е била подадена жалба от „Теора” ООД, представлявано заедно от управителите Т.Я.П. и Г.Я.С.-П., на 05.06.2015г., производството по която е било прек -ратено с влязло в сила на 03.12.2015г. определение, постановено по в.гр.д.№2340/ 15г. поописа на ВОС, т.к. действието се е обжалвало не на предвидените в чл.435, ал.3 от ГПК основания.

В жалба вх.№9868/04.04.2016г. Т.Я.П. твърди, че е узнал за обжалваното от него постановление за възлагане от 30.04.2015г. на 28.03.2016г., когато същото му било съобщено от Г.Я.С.-П. чрез уведомление изпратено от същата по телепоща/представено по делото/.Съдът приема за неоснователни твърденията на страната, че е узнала за обжалваното действие на посочената дата.Действително за изготвеното постановление за възлагане, съответно за възможността за неговото обжалване, е било изпратено уведомление до длъжника „Теора”ООД, правен субект, различен от длъжниците физически лица Т.Я.П. и Г.Я.С.-П..Пос -ледните обаче са управители и представляващи същото дружество и са получили лично на 01.06.2015г. всеки от тях съобщение за изготвеното постановление за възлагане.Независимо от горното, дори и да бъде прието, че Т.П. не е бил уведомен надлежно за постановлението за възлагане в качеството му на длъжник с полученото на 01.06.2015г. съобщение, съдът приема, че за постановле -нието същия е бил уведомен лично на 25.08.2015г.На посочената дата Т.Я.П. е подал молба по изп.дело с вх.№9991/25.08.2015г., с която е по -искал да му бъде издадено заверено копие от изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор 10135.1501.1126.2 и съгласно извър- шеното отбелязване върху молбата лично от него е получил копие от постановле -нието за възлагане на 25.08.2015г. /след заплащане на същата дата на дължимата такса по см. на ЧСИ/.Подадената от Т.П. жалба вх.№9868/04.04.2016г. е депозирана след изтичане на едноседмичния преклузивен срок за обжалване на действието и като такава е недопустима, съответно образуваното по нея произ -водство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжал -ваното определение следва да бъде потвърдено.

По жалба вх.№24007/01.09.2016г., подадена от Г.Я.С.-П..

Г.Я.С.-П. няма подадена жалба против постановле -нието за възлагане от 30.04.2015г., която да е била предмет на разглеждане по в.гр.д.№1413/16г. по описа на ВОС, гр.о.По същото жалбоподател е единствено длъжникът Т.Я.П., съответно насрещна страна по жалбата е взис -кателят „Юробанк България”АД.С оглед горното и същата не е процесуално легити- мирана да обжалва определението на съда, с което е прекратено производството по дело, образувано по жалба на друго лице, в което производството тя не е била страна/в този см. определение №113/24.02.2015г., постановено по ч.т.д.№379/15г. по описа на ВКС, ІІ т.о./.Производството пред ВАпС в частта му по жалба вх.№ 24007/01.09.2016г. е недопустимо и подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2011/17.08.2016г., постановено по в.гр.д. №1413/16г. по описа на ВОС, гр.о.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№597/16г. по описа на ВАпС, гр.о. САМО в частта му по частна жалба вх.№24007/01.09.2016г., подадена от Г.Я.С.-П. против определение №2011/17.08.2016г., постановено по в.гр.д. №1413/16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страната пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: