Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                  № 2        /10.01.2014 година, гр.Варна

 

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на девети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 598 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.2, във връзка с чл.463, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р.Д.Я. от гр.Варна, в качеството му на длъжник, срещу решение № 2528/03.12.2013 година (погрешно посочено № 2538) на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 3445/2013 година, с което е потвърдено разпределението по протокол от 11.10.2013 година по изп.д.№ 154/2013 година  на ЧСИ с рег.№ 719 в КЧСИ. Прави се оплакване за нарушение на процесуалния и материалния закон и се иска от апелативната инстанция да отмени обжалваното решение на ВОС, както и направеното от ЧСИ разпределение в частта за НАП, Община Варна и разноските за ЧСИ.

Насрещната страна В.Б.Н. *** е изразила становище за неоснователност на частната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното решение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

С горното решение ВОС се е произнесъл по същество по част от жалбата на длъжника, с която е бил сезиран, като е потвърдил действията на ЧСИ по разпределението на постъплението от продажбата на процесния имот, а в останалата част е прекратил производството, като е приел, че производството е недопустимо поради пропускане на срока за обжалване.

В прекратителната  част решението не е обжалвано и то е влязло в сила.

В останалата част решението е правилно и следва да се потвърди, тъй-като:

От една страна, при постановяване на обжалваното решение и при извършването на разпределението не са допуснати процесуални нарушения. По тези производства окръжният съд може да насрочи и открито заседания ако прецени че това е необходимо, но той не е длъжен да разглежда такива дела непременно  с призоваване на страните. В този смисъл оплакването в тази част е неосновтелно – чл.463, ал.1 от ГПК. Освен това, правилно в разпределението са включени съответните публични задължения към НАП и Община Варна, които във всички случаи са привилигировани кредитори-взискатели, както и дължимата към ЧСИ пропорционална такса по т.26 от ТТР по ЗЧСИ.

От друга страна, възражението за изтекла давност за публичните вземания към НАП правилно не е било уважено, но съоражението за това е не защото не тече давнос за тях, а защото жалбоподателят не е изразил воля кое от общо над триста поотделни вземания за осигуровки и лихвите за тях смята за погасено поради изтекла давност. Освен това, твърдението, че процесните публични вземания са били предмет и на друго разпределение - за друг негов имот при същия ЧСИ, също е неоснователно, тъй-като видно от приложеното към частната жалба решение по в.гр.д.№ 2960/2013 година на ВОС, то се отнася до възлагане на имот, а не до разпределение на постъпленията от неговата продажба. Наред с това вземането на Община Варна няма как да е част от друго изпълнение  -разпределение, тъй-като това вземане е за дължимия местен данък по извършване на публичната продан, а тя може да стане само един път в едно производство.

По изложените съображения апелативната инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното решение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                       Р   Е   Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2528/03.12.2013 година на варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 3445/2013 година, в частта в която е потвърдено разпрделението на ЧСИ С рег.№ 719 в КЧСИ по негово изп.д.№ 154/2013 година.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.