О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

744/08.12.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 12.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№599/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.П.В. и И.М.М. против определе -ние №2210/13.09.2016г., постановено по гр.д.№1631/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съоб- ражения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължа - ване на съдопроизводствените действия по него.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№1631/16г. по описа на ВОС, гр.о., е образувано по предя- вени в условия на обективно евентуално съединяване искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК, чл.72, ал.1 и чл.74, ал.1 от ЗС от С.П.В. и И.М.М. против В. И. В., М. Ц. В. и П. И. В..Претендира се да бъде прието за установено по отношение на ответ- ниците, че ищците са собственици на имот с идентификатор 10135.2560.9.1.32 по КККР на гр.Варна, твърдян, че е придобит от тях чрез давностно владение, упражня -вано в периода от 2005г. и към датата на подаване на исковата молба.В условие на евентуалност, ако предявеният от тях главен иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК бъде отхвърлен, претендират ответниците да бъдат осъдени да им заплатят сумата от 15000лв., представляваща стойността, с която се е увеличила стойността на имота към датата на постановяване на съдебното решение в резултат от извършените от ищците подобрения в периода м.03-м.04.2013г. в качеството им на добросъвестни владелци.В условие на евентуалност, ако бъде прието, че същите нямат качеството добросъвестни владелци, претендират ответниците да бъдат осъдени да им запла - тят сумата от 10 000лв., представляваща по-малката сума измежду направените за подобренията разноски и сумата, с която се е увеличила стойността на имота в резултат от тях.

С определение №2030/18.08.2016г. производството е оставено без движение с дадени указания на ищците за отстраняване нередовностите на исковата молба, а именно: да посочат цени на исковете за подобрения против всеки от ответниците, да опишат подобренията, моментите и качеството, в което са ги извършили, да пред -ставят схема на имота и доказателства за посочената цена на иска - данъчна оценка на имота, да представят доказателства за внесена държавна такса в размер на 4% от ¼ от цената на иска за собственост и по 4% от цените на исковете за подобрения, но не по-малко от 50лв.

За определението на съда от 18.08.2016г. ищците са уведомени на 19.08.2016г.С молба от 25.08.2016г., депозирана в рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок, същите са посочили цени на исковете за подобрения против всеки от ответни -ците и са представили доказателства за внесена държавна такса по същите в размер на 4% от цената на исковете, индивидуализирали са подобренията по вид/без посо -чена отделна стойност за всяко/, посочили са период на извършване и качеството, в което са ги извършили.По отношение на останалите указания са поискали да им бъдат издадени съдебни удостоверения, по силата на които да се снабдят с данъчна оценка и схема на имота, съответно от Община Варна, Дирекция „Местни данъци и такси” и СГКК-Варна, както и са поискали на осн. чл.63, ал.1 от ГПК да им бъде про -дължен срокът за изпълнение на останалите указания.С разпореждане №7239/25.08. 2016г. съдът е продължил срока за изпълнение на определение №2030/18.08.2016г. с две седмици, считано от изтичане на първоначалния срок/изтичащ на 26.08.2016г./ и е разпоредил издаване на исканите съдебни удостоверения.Последните са изготвени на 26.08.2016г.

С молба от 09.09.2016г., депозирана в рамките на продължения с две седмици срок, ищците са посочили, че изисканите схема и данъчна оценка на имота все още не са изготвени, предвид което молят да бъде продължен от съда срокът за предста - вяне на схема на имота, доказателства за посочената цена на иска, както и доказа -телства за внесена държавна такса по иска с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК.

С разпореждане №7614/09.09.2016г./без мотиви/ молбата им е оставена без ува -жение.С обжалваното определение от 13.09.2016г. е прието, че ищците в рамките на продължения им с разпореждане №7239/25.08.2016г. срок, изтичащ на 12.09.2016г., не са изпълнили дадените от съда указания, предвид което на осн. чл.129, ал.3 от ГПК производството подлежи на прекратяване.По отношение на молбата от 09.09. 2016г. е посочено, че искането им по реда на чл.63, ал.1 от ГПК е оставено без ува -жение, т.к. в него не са изложени мотиви.

В цитираната молба от 09.09.2016г. са изложени ясни мотиви защо страната моли за продължаване на срока за отстраняване нередовносите на исковата молба, а именно неизготвени до изтичане на дадения срок/изтичащ на 10.09.2016г., събота, обявен за присъствен ден/ от съответната администрация документи - схема на нед - вижимия имот и данъчна оценка, необходими, за да бъдат изпълнени указанията.В тази връзка и са били налице уважителни причини по см. на чл.63, ал.1 от ГПК, така щото молбата да бъде уважена.Без да разполага с посочените документи страната не би могла да изпълни дадените й указания относно внасяне на дължимата държав- на такса по иска с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК.Предвид изложеното и неправилно първоинстанционният съд е прекратил производството, приемайки, че страната е бездействала в рамките на дадения й преклузивен срок и не е изпълнила указанията му, след като са били налице уважителни причини за това неизпълнение и в срок е било поискано продължаване на срока за изпълнение.С оглед горното и обжалваното определение като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия с даване възможност на ищците за отстраняване останалите нередовности на исковата молба/изисканата схема на имота е изпратена служебно до съда от СГКК-Варна на 16.09.2016г./.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №2210/13.09.2016г., постановено по гр.д.№1631/16г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: