О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

16

 

гр. Варна, 09.01.2014 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на девети януари две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч. гр. дело № 6 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба на Н.А.Н., срещу прекратителното Определение № 667/02.10.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, постановено по в. гр. д. № 680/2013 г., с което е оставена без разглеждане подадената от него жалба срещу действията на ЧСИ рег. № 737 към КЧСИ Л. Т., поради недопустимост. Оплакванията са за неправилност на постановения съдебен акт с молба за отмяната му.

Постъпил е писмен отговор само от „Българо-американска кредитна банка” АД /взискател в изпълнителното производство/, в който се изразява становище за правилност на обжалваното определение.

Останалите насрещни страни в производството не са депозирали отговори.

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Съдът съобрази следното:

За да приеме, че подадената от длъжника Н.А.Н. жалба срещу действията на съдебен изпълнител Л. Т., рег. № 737 е недопустима, Добричкият окръжен съд е посочил, че същата е бланкетна и не съдържа конкретните пороци при извършването на оспорената публична продан.

Този извод на съда е неправилен.

Съгласно разпоредбата на чл. 436 и сл. ГПК в производството, образувано по жалба срещу действия на съдебния изпълнител, окръжният съд действа като контролна, а не като въззивна инстанция /така Опр. № 547/07.07.2010г. на ВКС по ч.т.д. №529/2010г., ТК, І отд./.

Макар действително да не е въззивно (т.е. второинстанционно, защото съдебният изпълнител не е съдебна инстанция) контролно-отменителното обжалване пред окръжните съдилища, когато се обжалват действия на съдебните изпълнители, се доближава най-близко до второинстанционните производства, доколкото се осъществява способ за защита срещу порочен акт на държавната власт. При наличие на празнота би следвало да се приложи именно процедурата на второинстанционните дела. Допълнителен аргумент е и запазеното, макар и изрично само по отношение на сезирането, препращане към правилата за въззивната жалба.

С оглед гореизложеното, това, че жалбата е бланкетна не значи, че същата е недопустима /по арг. от чл. 262, ал. 1 от ГПК, препращащ към чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 от ГПК, но не и към т. 3 касаеща „указание в какво се състои порочността на решението”/. След като не са посочени конкретни пороци, съдът следва да се произнесе по основателността й, като е ограничен от посоченото в жалбата /чл. 269, изр. 2 от ГПК/. В тази връзка съдът вместо да се произнесе по съществото на спора е приел жалбата за недопустима, с което се е произнесъл с неправилен съдебен акт, който следва да се отмени, а делото да се върне за произнасяне по същество.

Воден от гореизложеното, съдът

                            

О П Р Е Д Е Л И :

         

ОТМЕНЯВА Определение № 667/02.10.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, постановено по в. гр. д. № 680/2013 г. и ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за произнасяне по съществото на спора.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                          2.