ОПРЕДЕЛЕНИЕ 38

гр. Варна, 15.01.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 6/16г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на И. Д.Д. ***/26.11.15г. по вх. регистър на ОС-Шумен, против определение № 507/29.10.15г., постановено по в.гр.д. 563/2015г. по описа на ШОС, с което е оставена без разглеждане жалбата му против извършена публична продан и Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.09.15г. по изп.д. № 20158760400269 на ЧСИ Д. З., рег. № 876, гр. Шумен, производството по делото е прекратено и жалбоподателят е осъден да заплати на насрещната страна Л.С.К. от гр. София сумата от 200лв. на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК. Поддържа се, че определението, с което е била оставена без разглеждане жалбата му против принудителните действия на ЧСИ по посоченото изпълнително дело, изразяващи се в налагане на възбрана и извършване на опис и продажба на негов несеквестируем имот, е незаконосъобразно. Сочи се, че действително жалба против тези действия не е била подавана преди това, но пък такива възражения са били релевирани пред ЧСИ и основани на несеквестируемост на осн. чл. 444, т. 7 от ГПК. След извършване на описа в нарушение на посочената норма на ГПК, то и е била насрочена публичната продан против имот, спрямо който не следва да се предприемат никакви изпълнителни действия. Тенденциозно е било насочено изпълнението срещу единственото жилище на длъжника вместо спрямо други притежавани от него недвижими имоти, които биха могли да удовлетворят вземането на взискателите. Счита се, че след като в нарушение на чл. 444, т. 7 от ГПК е била наложена възбрана, извършен опис и насрочена публична продан на несеквестируем недвижим имот, ШОС е следвало да отмени всички тези действия в съвкупност, поради което пропускането на срок не прави тези действия законни. Отправеното искане е да се отмени обжалваното определение и да се постанови съдебен акт, с който да бъдат отменени действията на ЧСИ Д. Златева, изразяващи се в налагане на възбрана и публична продан на единственото жилище на длъжника, представляващо апартамент № 2.

Първоначалният взискател в лицето на Община Шумен не е депозирал отговор на частната жалба.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от присъединения по изпълнителното дело взискател Л.С.К., с който същата е оспорена като неоснователна. Споделят се изцяло изводите на ШОС. Оспорват се наведените в частната жалба твърдения, че длъжникът е направил възраженията си за несеквестируемост на имота пред ЧСИ, тъй като данни по изпълнителното дело в тази насока липсват. Твърди се, че длъжникът е бездействал до момента на връчване на Постановлението за възлагане на имота. Претендира се определението да бъде потвърдено и в полза на взискателя /ответник по частната жалба/ да се присъдят разноски в размер на 200лв. за адвокатско възнаграждение, направени пред настоящата инстанция.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ШОС е било образувано по жалба на И. Д. в качеството му на длъжник по посоченото по-горе изпълнително дело с искане да се отменят като незаконосъобразни действията на ЧСИ по извършване на публична продан и издаване на Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ апартамент № 2, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.522.4.2 по КК на гр. Шумен, находящ се на 2-ри етаж в сграда с административен адрес гр. Шумен, ул. „Хан Крум” 4. Счита се, че изпълнителните действия по продажба на този имот са незаконосъобразни, тъй като са насочени спрямо единственото жилище на длъжника /другото му жилище с идентификатор 83510.666.522.4.1 също е продадено на публичната продан по това изпълнително дело/.

От материалите по приложеното копие на изп.д. № 20158760400269 на ЧСИ Даниела Златева, рег. № 876, гр. Шумен се установява, че същото е било образувано по молба от 28.04.15г. на Община Шумен против длъжника И. Д. за събиране на парично вземане. На 13.05.15г. и на осн. чл. 458 от ГПК е била присъединена държавата като взискател за публично парично вземане. Бил е насрочен опис на възбранените по изпълнителното дело имоти на длъжника за 22.06.15г., за което е било уведомен и ипотекарен кредитор на последния в лицето на Кооперация ВККЧЗС Надежда 96, гр. Плиска.

Въз основа на отправена молба от 22.05.15г. е присъединена като взискател и Л.С.К. от гр. София за събиране на парично вземане в размер на 17 014.40 евро и отделно лихви, такси и разноски по изп.д. № 20148580401189 на ЧСИ Димоларова – район на СРС /въз основа на удостоверение по чл. 456, ал. 3 от ГПК/

За горните действия /образуването на изпълнителното дело, наложените възбрани върху описаните недвижими имоти и насрочения за 22.06.15г. опис/, длъжникът Д. не е бил намерен, за да бъде уведомен, поради което и съобщението е било залепено на входната врата на жилището му на 02.06.15г. Бил е извършен опис на имотите /два апартамента и 3 магазина в сградата на ул. „Хан Крум” № 4 в гр. Шумен/ на 22.06.15г.

Насрочена е била на 09.07.15г. публична продан на имотите за периода от 17.08.-17.09.15г. За това насрочване на публичната продан длъжникът е бил уведомен на 20.07.15г. лично /л. 133 от изпълнителното дело/.

Междувременно на 13.07.15г. Л.К. е присъединила по изпълнителното дело още едно свое вземане против длъжника и Добрин Иванов Д. за сума от 51 129.19 евро и 12782.30 евро неустойка и 4900 лв. разноски /л. 146-147/. За това присъединяване длъжникът е уведомен на 28.07.15г. чрез ПДИ и връчване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК.

На 04.09.15г. Л.К. е била присъединена като взискател по делото и за сумата от 44190 евро и 3528.56лв. – разноски въз основа на изпълнителен лист, издаден отново по заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, за което длъжникът е уведомен на 15.09.15г.

На 18.0915г. е обявен за купувач на двата апартамента /№ 1 и № 2/ наддавача от публичната продан Ж. С. М./протокола на л. 196-199/ и на същата дата 18.09.15г. е издадено Постановление за възлагане на имотите ап. 1 и ап. 2 на обявения за техен купувач. На същата дата 18.09.15г. на длъжника са връчени постановленията за възлагане на имотите.

На 24.09.15г., в срока за обжалване на Постановлението за възлагане съгласно чл. 436, ал. 1 от ГПК, длъжникът е депозирал жалбата си чрез ЧСИ до ШОС.

При това положение следва да се приеме, че действително жалбата на длъжника, подадена против действията на ЧСИ по извършване на публична продан и издаване на Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ апартамент № 2, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.522.4.2 по КК на гр. Шумен, основани на възражението за несеквестируемост на имота, е недопустима. Съгласно т. 1 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. на ОСГТК на ВКС, срокът за обжалване на действията на СИ, което обжалване е основано на забраната по чл. 444 от ГПК за несеквестируемост, когато изпълнението е насочено върху вещ, тече от връчването на съобщението за насрочване на проданта. Пропускането на този срок обаче не осуетява правото на длъжника да иска от СИ да прекрати започналата продан, но преди издаването на постановление за възлагане /тъй като СИ не може да оттегли това постановление след като го постанови/ или да му върне получената от публичната продан сума преди тя да е получена от кредитора, тъй като СИ може да предпочене да обезщети вредите на участвалите наддавачи в публичната продан, вместо да продължи да уврежда длъжника. Нещо повече – длъжникът може да обжалва и самото разпределение на основание несеквестируемостта.

В случая длъжникът е пропуснал срока за обжалване насочването на публичната продан на описания недвижим имот, за който твърди, че е несеквестируем на осн. чл. 444, т. 7 от ГПК, тъй като този срок е започнал да тече от 20.07.15г. и е изтекъл на 27.07.15г. Пропуснал е и възможността да поиска прекратяването на започналата публична продан, тъй като вече е издадено Постановлението за възлагане. Длъжникът обаче не може да обжалва самото Постановление за възлагане поради несеквестируемост на продадената вещ. Той може да обжалва това постановление само ако твърди, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на СИ и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка, са извършени в нарушение на установените в ГПК правила /т. 8 от цитираното по-горе ТР/. И след като в настоящия случай такива оплаквания в жалбата не са релевирани, то и същата се явява недопустима.

Постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено като частната жалба бъде оставена без уважение.

На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК в полза на ответника по частната жалба /взискателя Л.К./ следва да се присъди сумата от 200лв., представляващи заплатен пред настоящата инстанция адвокатски хонорар.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС. Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И. Д.Д. *** против определение № 507/29.10.15г., постановено по в.гр.д. 563/2015г. по описа на ШОС, с което е оставена без разглеждане жалбата му против извършена публична продан и Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.09.15г. по изп.д. № 20158760400269 на ЧСИ Д. З., рег. № 876, гр. Шумен, производството по делото е прекратено и жалбоподателят е осъден да заплати на насрещната страна Л.С.К. от гр. София сумата от 200лв. на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

ОСЪЖДА Ивайло Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Л.С.К., ЕГН ********** ***, сумата от 200 /двеста/лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: