ОПРЕДЕЛЕНИЕ

41

23.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 06 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.Л.П. и Е.Т.П.,***, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2122/30.08.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 3645/2012 год., с което е оставена без уважение молба вх.№ 14142/08.05.2015 год., подадена от П. с искане по чл. 248, ал.1 ГПК за изменение в частта за разноските на определение №1271/20.04.2015 год. по гр.д. 3645/2012 год. по описа на ВОС.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, като се излага, че минималния размер на присъденото им като разноски по делото адвокатско възнаграждение е изчислен върху неправилно определена цена на иска по погрешно приета от съда данъчна оценка на имота.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна КОНПИ, която в писмен отговор е оспорила аргументите в жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по иск на КОНПИ срещу няколоко лица, сред които и П..

С определение № 1271/20.04.2015 год. по делото производството е частично прекратено поради отказ от иска на КОНПИ, включително и срещу П., които са били ответници по иск за обявяване на относителната недействителност на сделката покупко-продажба по нот.а. №44, т.ІІ, рег.№ 1828, д.90/22.05.2007 год. на ВН, с която А. Т. А. им е продал недвижим имот. С определението на Попови са присъдени разноски за адвокатски хонорар в размер, изчислен като минимално дължимия по Наредаб №1 съобразно цената на исковете.

Попови са подали молба за изменение на определението в частта за разноските по чл. 248, ал.1 ГПК, като са настояли за присъждане на пълния размер на претендираните от тях разноски. Тази молба е оставена без уважение с определение на ОС №3856/10.11.2015 год. на ОС, потвърдено и влязло в сила. В акта на ВапС, с който се потвърждава определението по в.ч.гр.д. 29/2016 год. на ВапС е посочено, че: «Въпреки техническата грешка в атакуваното определение, взета е предвид данъчната оценка на недвижимия имот, обект на исковете, описан в нот.а. №175, т.ІІІ, д. 1514/19.08.2011 год. на ВН, обект на атакуваните сделки, като тази данъчна оценка е била актуална към момента на предявяване на исковете.“

Това изречение е дало на П. повод да подадат нова молба, с която да искат да им се предостави посочения нот.а., да поискат поправка на ОФГ в определението на ОС от 20.04.2015 год., е след поправката да поискат ново изменение на същото определение в частта за разноските по чл. 248 ГПК, като сега да се изчисли правилно цената на иска, като се вземе предвид данъчната оценка на имота по сделката, по която те са страна.

Тази молба е оставена без уважение с атакувания съдебен акт.

ВАпС споделя изводите на ВОС, че не е налице ОФГ в определението по чл. 248 ГПК, нито пък основание за прераглеждане на присъдения размер на разноски в полза на П..

ОФГ е налице тогава, когато заявената в мотивите воля на съда не съответства на обективираната в диспозитива на съдебния акт. В случая не е налице подобно несъответствие.

Попови целят преизчисляване на цената на иска по различна данъчна оценка на имота, сделката за който е била обект на иска на КОНПИ. Аргументът им е посоченото в определения на ВАпС и ВКС, че в определението на ВОС има техническа грешка. Техническа грешка не е равнозначно на ОФГ. Техническа грешка в мотивите би могла да бъде основание за неправилност на съдебния акт. Но и двете горни инстанции са приели, че допуснатата грешка не е направила атакувания акт, с който се отказва изменение по чл. 248 ГПК, неправилен и са го потвърдили. Исканото преразглеждане на влязло в сила определение е недопустимо, още повече, че съдът е приел, че цената на иска ще бъде определена по актуална данъчна оценка на имота, обект на иска, срещу който са се защитавали П.. Тази данъчна оценка е взета от друга сделка с имота, по която действително попови не са били страни, но която е извършена в по-близък до предявяване на исковете от КОНПИ размер. Техническата грешка, за която се споменава в определенията на ВАпС и ВКС, по никакъв начин не влияе на този извод на съдилищата и поправянето не би променило липсата на основание за присъждане на по-висок размер на разноски за Попови.

Искането за издаване на копие от нот.а. не е било обсъдено в атакуваното определение, поради което и не може да се обсъжда.

Следователно, молбата за поправка на ОФГ в определението № 1271/20.04.2015 год. е неоснователна, неоснователно е искането след поправката да се измени същото определение в частта му за разноските, и следва да се остави без уважение, а определението на ВОС следва да се потвърди.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2122/30.08.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 3645/2012 год.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ ПРЕД ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: