ОПРЕДЕЛЕНИЕ 20

гр. Варна, 10.01.2018г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 6/18г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „М. Ф. ПРО” ЕООД, гр. Перник против определение956/23.10.17г., постановено по в.гр.д. № 350/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е прекратено производството по делото като недопустимо. Претендира се определението да бъде отменено като неправилно и като постановено при съществени процесуални нарушения. Посочено е, че съдът се е произнесъл по искане, с каквото не е бил сезиран – по жалба срещу действията на ЧСИ, изразяващи се в запечатването на описаните в обезпечителната заповед недвижими имоти. В действителност се претендирало отмяната на действия, изразяващи се в запечатването на сгради в гр. Тервел на ул. „Ц.К.”, № 1, вместо допуснатата от съда обезпечителна мярка – запечатването на поземлени имоти в гр. Тервел на ул. „Ц.К.”, № 7. Именно в това се е състояло и самото оплакване на жалбоподателя – че ЧСИ е излязъл извън обективните предели на обезпечителната заповед и е наложил обезпечителни мерки, които не са били допуснати от съда. От друга страна се твърди, че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя, тъй като съдът се е произнесъл ден преди да изтече дадения на процесуалния представител на дружеството срок за представяне на писмени бележки. Това е равнозначно на решаване на делото без провеждане на устни състезания. Не е бил изследван по същество и въпроса кой е бил владелец, държател или собственик на запечатаните от ЧСИ сгради, след като съдът се е занимавал единствено с поземлените имоти. В тази връзка се твърди, че в запечатаните от ЧСИ сгради има движими вещи, които са собственост на жалбоподателя, сочат се и документи, доказващи тези твърдения. Поддържа се още, че съдът не е обсъдил всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при което щяло да се установи, че ЧСИ е запечатал сгради, а не поземлени имоти. Това води до необоснованост на обжалваното определение. Твърди се още, че съдът не е допуснал и събирането на допустими и относими към предмета на делото доказателства, позовавайки се на процесуална преклузия, каквато в производството по обжалване действията на СИ не е уредена.

            В предвидения срок е депозиран отговор от взискателя по изпълнителното дело „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД – в несъстоятелност, гр. София чрез адв. Н. К., с който частната жалба е оспорена като неоснователна, но се претендира от съда да я върне като недопустима. Счита се, че по същество с подадената пред ДОС жалба е било обжалвано определението, с което се допускат обезпечителните мерки, а това може да бъде предмет на отделно и нарочно предвидено производство, а не на производството по обжалване действията на СИ. Споделят се изводите на ДОС, че съобразно представените по делото доказателства се установява, че дружеството-жалбоподател не е било във владение на запечатаните имущества – то е имало единствено договор за наем, който е бил прекратен поради неизпълнението му. Освен това от представените по делото доказателства се установявало, че всички движими вещи, находящи се в запечатаните производствени помещения, са били разпродадени от дружеството-жалбоподател преди извършване на запечатването, поради което за него не е налице интерес от обжалването действията на СИ.

Подадената частна жалба е в срок, изхожда от страна с правен интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната им жалба е неоснователна поради следното:

Производството по изп.д. № 20177390400247 по описа на ЧСИ Сл. С., рег. № 739 на КЧСИ, с район на действие – този на ОС-Добрич, има за предмет реализирането на обезпечителните мерки, допуснати с определение от 25.02.17г. по ч.гр.д. № 11015/17г. на СРС, 157-ми състав, с което е допуснато обезпечение на пристъпването към изпълнение на „КТБ” АД – в несъстоятелност, по Договор за особен залог на ДМА, сключен на 30.07.09г. с „Х. М” ООД, обезпечаващ вземане по Договор за банков кредит, сключен също на 30.07.09г., чрез ЗАПЕЧАТВАНЕ на подробно описани 10 поземлени имота, находящи се в гр. Тервел, ул. „Ц. К.”, № 7 и индивидуализирани с идентификаторите им по КК на гр. Тервел, а именно: ПИ с идентификатор 77271.501.1944; ПИ с идентификатор 77271.501.1946; ПИ с идентификатор 77271.501.1952; ПИ с идентификатор 77271.501.1953; ПИ с идентификатор 77271.501.1954; ПИ с идентификатор 77271.501.1957; ПИ с идентификатор 77271.501.1962; ПИ с идентификатор 77271.501.2043; ПИ с идентификатор 77271.501.2088 и ПИ с идентификатор 77271.501.2089.

Видно от протокол за запечатване на недвижими имоти от 04.05.17г. /49-52 от изпълнителното дело/, че имотите са били посочени от пазача Пламен Симеонов /назначен с Постановление от 06.03.17г. от ЧСИ Н. Н., рег. № 810 на КЧСИ/. Извършено е било фотозаснемане и са се поставили стикери на входните врати в присъствието на Христо Вълев – охранител от фирма „С. С.и”- Добрич, Д.И. – управител на „Т.” ООД – собственик на недвижимите имоти, М. М. – охранител от фирма „Д. Г.д” ООД и П. П. – директор производство в „М. Ф. П.” ЕООД, гр. Перник. Запечатан е бил и офисът на П. П., където по негови думи има фирмена документация, но ключът за офиса му е бил оставен. Назначен е за пазач на недвижимите имоти „Д. Г.” ООД. Присъствалите лица са се подписали върху протокола  и са заявили, че нямат възражения.

Видно от съставения на 19.05.17г. протокол от ЧСИ Сл. С., подписан в качеството им на свидетели и от деловодителя С. Р.и от юр.к. Б. Д. /л. 70 от изп.д./, че на посочената дата офисът на ЧСИ е бил посетен от управителя на „М.Ф.ПРО” ЕООД, гр. Перник – Цв. А. и от директор „Производство” в посоченото дружество – П. П.. Управителката А. е заявила, че в един от офисите в запечатана от ЧСИ сграда, находяща се в гр. Тервел, ул. „Цар К.”, № 7 по изп.д. № 20177390400247, е оставено незагасено осветление и работещ климатик. Освен това А. е заявила, че на 22.05.17г. (понеделник) ще депозира молба до ЧСИ, за да бъде допусната до помещението, за да се преустанови работата на светещото тяло и климатика.

На 16.06.17г. /л. 39 от делото на ДОС/ е изпратена жалбата от „М. Ф. ПРО” ЕООД, гр. Перник, представлявано от управителя Цв. А. /тя и едноличен собственик на капитала на дружеството и единствен управител – съобразно справката от ТР по партидата на дружеството, извършена на 04.01.18г./, насочена против запечатването на сгради и помещения в гр. Тервел на ул. „Ц.К.”, № 1 по посоченото изпълнително дело.

„М. Ф. ПРО” ЕООД, гр. Перник е трето за изпълнителното производство лице, което твърди, че осъществяването на запечатването на имуществата е накърнило неговата правна сфера, тъй са били запечатани не описаните в обезпечителната заповед поземлени имоти, а сгради, които са изградени в тези имоти и то на друг административен адрес, а в тези пък сгради са налице движими вещи, които са собственост на това трето лице.

Действително на осн. чл. 435, ал. 4 от ГПК насочването на изпълнението върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването им, се намират във владение на трето лице, може да се обжалва от това трето лице. Предоставената защита на третите лица чрез обжалване действията на съдебния изпълнител в тази хипотеза се основава на обстоятелството, че същите са владелци и на идентификацията им като лица, които не са обвързани от пределите на изпълнителния лист или обезпечителната заповед, а същевременно и оспорват правата на длъжника върху вещите. Съгласно нормата на чл. 436, ал. 1, изр. посл. от ГПК, жалбата се подава от третото лице в 1-седмичен срок от узнаване на действието.

В настоящия случай следва да се приеме, че ако не на 04.05.17г. /в деня на извършване на запечатването от ЧСИ, когато е присъствал директор „Производство” на „М. Ф. ПРО” ЕООД, гр. Перник – П. П./, то най-късно на 19.05.17г. /когато управителката на дружеството е направила изявление пред ЧСИ, че в един от запечатаните офиси е останало неизключено осветление и климатик/, надлежен представител на дружеството е узнал за предприетите от ЧСИ действия по изпълнителното дело, които се обжалват. Срока за подаване на жалба е изтекъл най-късно на 26.05.17г. включително, а жалбата е подадена на 16.06.17г. Същата е била недопустима и макар и на различно основание, производството пред ДОС законосъобразно е било прекратено.

Обжалваното определение следва да се потвърди. Разноски за настоящото производство не се присъждат, тъй като няма искане от ответника по частната жалба.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение956/23.10.17г., постановено по в.гр.д. № 350/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е прекратено производството по делото като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: