О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

126

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 24.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 60/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „ТВ1-Телевизионна къща” ЕООД срещу определение № 508/18.12.2013 год по т.д. № 640/2013 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната исковата молба на „ТВ1-Телевизионна къща” ЕООД гр.София, представлявано от едноличния собственик на капитала Р.Д.К. срещу „Нова телевизия” ЕООД гр.Шумен, представлявано от едноличния собственик на капитала Р.Д.К., с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 05.01.2010 год и производството по делото е прекратено. По аргументи, извлечени от разпоредбата на §5 ал.2 от ПЗР към ЗТР, че до заличаването му непререгистрираният търговец не е изгубил своята правосубектност да отговаря по предявени срещу него искове, частният жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Въпросът относно това, дали непререгистрираните търговци притежават пасивна процесуална легитимация и могат ли срещу тях да се образуват съдебни производства след 01.01.2012 г., е разрешен със задължителна съдебна практика по реда на чл. 274 ал.3 от ГПК, където е прието, че до служебното заличаване на търговеца той разполага с правосубектност, ограничена в рамките на §5, ал.2 от ПЗР към ЗТР. По силата на цитираната разпоредба дейността на търговските дружества, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по §4, ал.1, или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се прекратява на 01.01.2012 год. След тази дата те нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни действия с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници, както и да погасяват публични задължения. Съгласно изричния текст на §5, ал.2, последно изречение, извършените след 31.12.2011 год. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества с прекратена дейност, са недействителни.

В контекста на настоящия казус това означава следното:

В случай, че искът с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД бъде уважен, съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен замества самата сделка, създавайки същото правно положение, както при сключването й по волята на страните. Императивната забрана за разпореждане с имущество на дружества с прекратена дейност под страх от недействителност, означава само едно – недопустимо е постигането на същия резултат чрез провеждането на иск по чл. 19 ал.3 ЗЗД.

Ето защо, без да се оспорват принципните положения в задължителната съдебна практика относно ограничената правосубектност на дружествата по §5 от ПЗР към ЗТР, този въпрос в случая е без значение. Водещият мотив на първоинстанционния съд да прекрати производството не е липсата на процесуална правосубектност на ответното дружество, а недопустимостта чрез иск за обявяване на предварителния договор за окончателен да се постигне забранения от закона резултат. Тези мотиви напълно се споделят от настоящия състав, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 508/18.12.2013 год по т.д. № 640/2013 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната исковата молба на „ТВ1-Телевизионна къща” ЕООД гр.София, представлявано от едноличния собственик на капитала Р.Д.К. срещу „Нова телевизия” ЕООД гр.Шумен, представлявано от едноличния собственик на капитала Р.Д.К., с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 05.01.2010 год и производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.3 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: