ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

92/05.02.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 05.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 60/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество чрез процесуалния си представител Г.Д.-Г. срещу определение № 3614/11.12.2014 год по гр.д. № 589/2013 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което Комисията е осъдена да заплати на Х.И.К. и Х.Й.К. разноски по делото в размер на 24000 лв на осн. чл. 78 ал.4 от ГПК. В жалбата се изразява несъгласие с мотивите на съда, който не е уважил направеното възражение за прекомерност на разноските.

В представения отговор от Х.И.К. и Х.Й.К. чрез процесуалния им представител адв. Б.Ж. се поддържа становище за неоснователност на частната жалба и за оставяне в сила на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 248 от ГПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по мотивираното искане на КОНПИ срещу ответниците за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 861 300,73 лв. По силата на изрично овластяване въз основа на взето решение № 580/12.11.2014 год на КОНПИ, процесуалният представител Г.Д.-Г. в съдебното заседание, проведено на 14.11.2014 год е заявила отказ от иска и с определение № 3326/14.11.2014 год съдът прекратил производството по делото.

С молба вх.№ 32564/17.11.2014 год ответниците поискали допълване на определението в частта за разноските, като представили писмени доказателства за тяхното извършване. С оглед прекратяването на делото между ответниците и процесуалния им представител адв. Ж. на 17.11.2014 год е подписано допълнение към договора за поръчка, съгласно което е намален размера на първоначално уговореното адвокатско възнаграждение от 25000 лв на 20000 лв без ДДС. За вземането си по договора адвокатско дружество „Ж. и Бояджиева” издало фактура № 98/17.11.2014 год за сумата 24000 лв – адвокатско възнаграждение с начислен ДДС, като сумата била платена на същата дата, видно от представеното банково бордеро.

При така събраните писмени доказателства настоящата инстанция намира, че изводът на първоинстанционния съд за дължимост в пълен размер на направените от страната разноски, респ. неоснователност на възражението за прекомерност, е правилен и законосъобразен.

На осн. чл. 78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото. Присъждат се само действително направените разноски, за което страната е представила писмени доказателства. Преценката с оглед тяхната прекомерност съдът прави въз основа на фактическата и правна сложност на делото. В случая исковата молба е била придружена с писмени доказателства, събрани в няколко тома. Цената на иска е в размер на 861 300,73 лв, като минималното възнаграждение за един адвокат в съответствие с чл. 7 от Наредба № 1 е в размер на 17 676 лв. Защитата по такъв иск изисква полагане на значителни усилия както във връзка с изготвянето на мотивиран отговор, какъвто по делото е представен, така и в хода на самия процес, протекъл в няколко съдебни заседания до деня на прекратяването му. Уговореното и заплатено адвокатско възнаграждение надвишава минималния размер, предвиден в наредбата едва с 11%, което съответства на завишената фактическа и правна сложност на делото.

Настоящият състав не споделя доводите на частния жалбоподател за незаконосъобразност на обжалваното определение в частта относно включването на платения ДДС в общия размер на присъдените разноски. Начисляването на данъка е в отношенията между страните по предоставената адвокатска защита по договора за поръчка и представлява част от цената на услугата, която клиентът заплаща. За последния това е разход във връзка с водене на делото и поради това следва да бъде присъден.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3614/11.12.2014 год по гр.д. № 589/2013 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати на Х.И.К. и Х.Й.К. разноски по делото в размер на 24000 лв на осн. чл. 78 ал.4 от ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.