ОПРЕДЕЛЕНИЕ №5

_08_.01.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.01. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 600 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.К.Н., ЕГН **********,***, срещу РЕШЕНИЕ  от 16.10.2014 год. на ОС Шумен по в.гр.д. 511/2014 год., в частта му с характер на определение, с която е прекратено производството по подадената жалба от същото лице срещу  действията на ЧСИ Ясен Бойчев № 775 по изп.д. 20147750400090, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, за който се твърди, че е несеквестируем, и извършване опис на същия имот, представляващ дворно място с площ от 902 кв.м., съставляващ имот № 501.712, за който е отреден УПИ ІІІ-712 в кв. 29 по КРП на гр. Каспичан, област Шумен, при съседи: имоти №№ 501.1229, 501.724, 501.723, 501.712, 501.720, 501.712, 501.713, ведно с построената в него масивна едноетажна еднофамилна жилищна сграда, с площ от 60 кв.м., представляваща имот № 501.721.1 и полумасивна сграда за обитаване с площ от 38 кв.м., представляваща имот № 501.712.2, заедно с всички подобрения и приращения в имота, както и в отстраняване на жалбоподателя от същия. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че възбраната не е отделно действие, което се обжалва като такова, а се атакува публичната продан на несеквестируем имот в рамките на чл. 436 ГПК, като част от процедурата е и възбраната на имота. Твърди се, че срещу описа на имота е подадена жалба, която неправомерно е задържана от ЧСИ и понастоящем не се знае на какъв етап е. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата и в тази й част по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна М.Н.С., който не е изразил становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на С.Н. срещу действията на ЧСИ Ясен Бойчев, изразяващи се в налагане на възбрана, извършване на опис и публична продан на недвижим имот, за който се твърди, че е несеквестируем.

Жалбата е уважена по отношение на публичната продан. По отношение на на налагането на възбрана и описа на имота е прието, че са обезпечаващи изпълнението действия, за които жалбоподателят е бил уведомен на 07.07.2014 год., а жалбата е подадена на 20.08.2014 год. Ето защо, в тази й част жалбата е била прекратена като просрочена.

Основният въпрос във въззивната жалба е самостоятелни изпълнителни действия ли са възбраната и описа и налице ли е редовно уведомяване за извършването им.

Всъщност, жалбоподателят не оспорва факта, че е уведомен за извършения опис и наложената възбрана на 07.07.2014 год., но твърди, че е подал жалба срещу тези действия, която не е била надлежно разгледана.

От друга страна, ОС по същество е разгледал всичките му възражения срещу процедурата по извършване на публичната продан, като жалбата му е уважена.

По отношение на характера на описа и възбраната като обезпечаващи изпълнението действия, те са самостоятелни действия по насочване на изпълнението към недвижим имот и подлежат насамостоятелно обжалване, за което срокът, както се вижда от фактите по-горе, е изтекъл преди подаване на настоящата жалба, поради което и производството в тази му част е подлежало на прекратяване.

Жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ от 16.10.2014 год. на ОС Шумен по в.гр.д. 511/2014 год., в частта му с характер на определение, с която е прекратено производството по подадената жалба от С.К.Н. срещу  действията на ЧСИ Ясен Бойчев № 775 по изп.д. 20147750400090, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, за който се твърди, че е несеквестируем, и извършване опис на същия имот.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: