ОПРЕДЕЛЕНИЕ

804

_20_.11.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _20_.11. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 600 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от З.Ж.Т., срещу определение № 3629/20.10.2015 г. по гр.д. 2909/2015 год. на ВОС, с което е ОТКАЗАНО КОНСТИТУИРАНЕ НА Държавата като трето лице помагач в процеса.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че изводът на ВОС за липса на правен интерес от привличането на Държавата като трето лице помагач в процеса е неправилен и са изложени доводи в тази насока.

На този етап в процеса все още няма насрещна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искова молба на З.Т. срещу «Феста Холдинг» АД, ЕИК 103123984, гр. София, и Адвокатско дружество «Скочев и съдружници», за установяване на нищожността на договор за правна помощ между двете насрещни страни от 26.03.2006 год., на осн. чл. 26, ал.2 ЗЗД, поради невъзможен предмет.

С исковата молба е подадена и молба по чл. 219 ГПК за привличане на Държавата, чрез Министъра на финансите, като трето лице – помагач, като се твърди, че била налице общност на фактите от значение и за правната сфера на Държавата, като ответник в процес пред ЕС по правата на човека по жалба на «Феста холдинг» АД срещу България от 2010 год.

С атакуваното определение ВОС е приел, че липсва интерес от привличане на Държавата, тъй като в посочената молба липсват заявени годни за реализация евентуални регресни права към Държавата.

Предявената претенция на адв. Т. е за адвокатско възнаграждение, което може да получи, ако докаже нищожността на клаузата за дължимост на възнаграждение само при реализира резултат по договор за правна помощ между страните в процеса, особено като се има предвид, че резултатът е обвързан с несъществуващо вземане на «Феста холдинг».

Аргументите за привличане на Държавата като подпомагаща страна в процеса са, че това несъществуващо вземане на „Феста холдинг” било срещу Държавата и произлизало от приватизационни сделки. Това налагало произнасяне по преюдициални за спора въпроси относно правоотношения, касаещи Държавата. Това засягало удостоверителната сила на постановени от държавни органи актове – имало общи факти, които следвало да се установят по еднакъв начин спрямо ответното АД и Държавата с цел преодоляване на ограничителното третиране на адвокатската професия. Целта на искането на ищеца било яснота и стабилност в правното положение и последици по отношение на общите факти в правоотношенията между страните и Държавата. Друга посочена цел е формиране на основание по чл. 303 ГПК за отмяна на решение на ВАпС по гр.д. 509/2012 год.

Основанието за привличане на третото лице – помагач е посочено в чл. 218 ГПК – това лице следва да има интерес решението да бъде постановено в полза на една от страните, респективно една от страните да има право на регресна претеция спрямо това лице. Никое от посочените във въззивната ЧЖ цели на привличането на Държавата като подпомагаща страна в процеса не обосновава правен интерес от участието й в процеса, т.е. не е обосновано как решението по настоящия правен спор засяга правната сфера на Държавата. Поставените цели – формиране на основание за отмяна на влязло в сила решение и установяване на „общи факти” трайно и стабилно в отношенията нна страните с Държавата, не са посочени от законодателя като възможност за привличане на подпомагаща страна в гражданския процес.

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3629/20.10.2015 г. по гр.д. 2909/2015 год. на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: