ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 825

                                     12.12.2014 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 12.12.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

             Председател: М.Славов

Членове:  М.Дончева

      П. Петрова

 

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 601 по описа на Апелативен съд Варна за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по две въззивни жалби срещу решение № 177 от 24.10.2014 г., постановено по гр.д. № 78/2014 г. на Силистренския окръжен съд, както следва:

- По въззивна жалба на Прокуратурата, подадена от прокурор от ОП гр.Силистра, против решението на Силистренския окръжен съд в ОСЪДИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ, с която Прокуратурата на РБ е осъдена да заплати на Я.П.Г.: - сумата от 150 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от платен адвокатски хонорар в досъдебното производств, ведно със законна лихва от завеждане на делото 27.03.2014 г. до окончателното изплащане;  - сумата от 5 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от завеждане на делото  27.03.2014 г. до окончателното заплащане; - сумата от 928,40 лв., представляваща обезщетение за забава за периода 01.06.2012 г. – 27.03.2014 г.; - сумата от 145,96 лв. разноски по делото.

- По въззивна жалба на Я.П.Г., против решението на окръжния съд в ОТХВЪРЛИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ: - искът за имуществени вреди от нереализирани доходи от трудова дейност за периода от 17.02.2011 г. до 20.06.2012 г. над 150 лв. до 250 150 лв.; - искът за обезщетение за забава за периода 01.06.2012 г. /влизане в сила на съдебния акт/ до завеждане на исковата молба 27.03.2014 г.  в размер 46 517 лв.; - искът за неимуществени вреди над 5000 лв. до 200 000 лв. и искът за обезщетение за забава за периода от 01.06.2012 г. до 27.03.2014 г. над присъдените 928,40 лв. до 37 191,50 лв.

В жалбата на Я.П.Г. се съдържат  оплаквания срещу определения от първата инстанция размер на дължимите му се от другата страна разноски. Жалбоподателят е изложил съображения за неправилното им определяне от окръжния съд, неприсъждане на посочените такива в списъка, както и съображения за липсата на основания за намаляване на адвокатското възнаграждение по чл. 78, ал.5 от ГПК. В тази част въззивната жалба има характер на молба по чл. 248 от ГПК и компетентен да се произнесе по нея е окръжният съд.

Затова, с оглед изложеното, производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на окръжния съд за произнасяне по молбата на Я.Г. за изменение на решението в частта му за разноските по чл. 248 от ГПК.

След произнасяне по молбата по чл. 248 от ГПК /вкл. и при обжалване на постановения акт/, делото да се върне на въззивната инстанция за разглеждане на въззивните жалби /евентуално и на частните жалби срещу произнасянето по изменението в частта на разноските/.

Затова и  с оглед изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. № 601/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за произнасяне по молбата на Я.Г. по чл. 248 от ГПК, обективирана във въззивната му жалба.

След приключване на производството по чл. 248 от ГПК пред окръжния съд, делото да се изпрати на апелативния съд за произнасяне по въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: