ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

819

 

Гр.Варна, 11.12.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  11 декември 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.т.д. № 602 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на И.Р.И., подадена против определение № 344 от 10.11.2014 г. постановено по гр.д. № 265/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е върната исковата му молба против Окръжна прокуратура гр.Силистра и е прекратено производството по делото. Молил е за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

С определение № 726 от 28.10.2014 г. на Варненския апелативен съд, постановено по в.ч.гр.д. № 533/2014 г., е било отменено предходно определение с № 310/13.10.2014 г. по същото дело - гр.д. № 265/2014 г. на ОС за прекратяване на производството и делото е било върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия от етапа на оставяне без движение на исковата молба. Въззивният съд е дал конкретни указания на първата инстанция да укаже на ищеца да посочи какво е точно деянието на представители на ОП – Силистра /действие - изразеното становище по посоченото дело или бездействие  - неангажирането на отговорността на служители на НОИ, които не изпълняват решение на НЕЛК или и двете/, което е увредило ищеца; дали това действие/бездействие  представлява нарочен акт, който по съответния ред е бил признат за незаконен  и отменен  или самият съд по иска за обезщетение следва да го признае за незаконосъобразно; в какво се изразяват вредите – претърпени загуби /от накърнение на достойнството на ищеца/ или пропуснати ползи /от неполучаването дължима пенсия и за какъв период от време и в какъв размер/ и каква е причинната връзка между деянието на служители на ОП –Силистра и негативния, вредоносен резултат; посочил е също да се укаже на ищеца кой е надлежен ответник съобразно изискването за правосубектност в гражданския процес.

След връщането на делото, окръжният съд с разпореждане № 749/30.10.2014 г. повторно е оставил без движение исковата молба и е определил на ищеца едноседмичен срок от съобщението да уточни кое действие или бездействие на кой прокурор от Окръжна прокуратура  го е увредило, за колко и кои години е пропуснал да получи пенсия, какво обезщетение претендира – за претърпени имуществени, неимуществени вреди или пропуснати доходи и в какъв размер  за всеки вид. Предупредил е ищеца, че при неизпълнение на указанията исковата молба ще бъде върната и производството по делото – прекратено. Към съобщението с указанията до ищеца е разпоредил прилагане на копие от определението на апелативния съд. Съобщението е било връчено на ищеца на 05.11.2014 г., като на 10.11.2014 г. той е депозирал уточнение.

С определение № 344/10.11.2014 г. окръжният съд, след като е преценил, че ищецът не е отстранил нередовностите в исковата молба, съобразно указанията в разпореждане № 749/30.10.2014 г. на Силистренския окръжен съд и указанията на Апелативен съд Варна в определение № 726/28.10.2014 г., е прекратил производството и е върнал исковата молба.

Обжалваното определение е постановено на 10.11.2014 г., т.е. преди изтичане на предоставения на ищеца едноседмичен срок /считано от 05.11.2014 г./ за отстраняване на нередовностите в исковата молба, а освен това с него производството е прекратено и поради неизпълнени указания, дадени от апелативния съд на окръжния съд в определението № 726 от 28.10.2014 г. по в.ч.гр.д. № 533/2014 г., без последните да са били възпроизведени в указанията на окръжния съд до ищеца и последният да е бил предупреден, че при тяхното неизпълнение исковата му молба ще бъде върната.

Тези нарушения водят до извод за незаконосъобразност на обжалваното определение. Същото следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството от етапа на обездвижване на исковата молба с даване на указания за отстраняване на нередовностите, съобразно указанията на апелативния съд в определение № 726 от 28.10.2014 г. и в съответствие с изложеното по-горе.

Водим от горното, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 344 от 10.11.2014 г. постановено по гр.д. № 265/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия за продължаване на производството с оглед дадените указания.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: