ОПРЕДЕЛЕНИЕ

761

_16_.12.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _16_.12. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.602 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.Н.Т. срещу определение № 2726/10.11.2016 год. по ч.в.гр.д. 2116/2016 год. на ВОС, с което производството по делото се прекратява и е разпоредено след прекратяване на производството изпълнително дело 6025/2016 год да бъде изпратено на държавен съдия изпълнител В. Г. за прекратяване на изпълнителното производство поради отвода на държавните съдии изпълнители и връщане на изпълнителния лист на взискателя Г.Н. Т..

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и представлява отказ от правосъдие. Поддържа се особеното мнение, с което е подписано определението, а именно, че следва да се приложи чл. 23 ГПК и делото да се изпрати на друга ДСИ при друг равен по степен съд.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е изпратено от ДСИ при РС Девння. Образувано е след отвод на държавния съдебен изпълнител при Девненски районен съд за разглеждане на изп.д  6025/2016 год ,образувано по молба на взискателя Г.Т.  срещу длъжниците С.Х.И., К.К.И., И.К.И., К. С.Х., С.Д.Ж. и др..

ОС е приеле производството за недопустимо. Приел е, че на съдия-изпълнител е дадена възможност да се отведе по изпълнителното производство на основанията за отвод по чл.22 от ГПК. Приел е също, че чл. 23 ГПК е неприложим в изпълнителния процес, тъй като изпълнителното производство се образува по молба на всизскателя и същият има правна възможност при отвод на съдия-изпълнител да поиска прекратяване на изпълнителното производство, да получи изпълнителния лист и да образува ново изпълнително производство. Приел е, че горестоящият съд не е компетентен да задължава друг държавен изпълнител да продължи изпълнителните действия, още повече в случаите, когато всички държавни съдии изпълнители са си направили отвод, съдът не може да задължава частен съдия изпълнител да осъществява изпълнителни действия по изпълнително дело, което не е образувано при него. Приел е, че след прекратяване на производството, делото следва да се изпрати на държавен съдия изпълнител В. Г.,която, с оглед направения отвод на  всички държавни съдии изпълнители, следва да прекрати производството по изпълнителното дело и да върне на взискателя изпълнителния лист, като взискателят има право след получаване на изпълнителния лист да образува изпълнително производство при избран от него съдия-изпълнител.

ВАпС Варна в настоящия си състав не споделя тези разсъждения. Взискателят е избрал да сезира ДСИ, а не ЧСИ и в този смисъл при отвод на всички съдди-изпълнители в една ДСИ, приложим е чл. 23, ал.3 ГПК – горестоящият съд следва да определи друга ДСИ, в която да протече изпълнителното производство. Няма друго основание, на което ДСИ да бъде задължен да разгледа дело, по което не е местно компетентен. Ако взискателят желае делото да се разгледа от ЧСИ, то тогава той може да използва друга процедура, но случаят не е такъв.

Ето защо, ВОС следва да се произнесе кой да бъде равния по степен съд, чиято СИС да приеме делото. В този смисъл е и Определение № 396 от 17.06.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 3596/2013 г., III г. о., ГК, докладчик съдията К. Ю..

Предвид несъвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато за произнасяне по същество и определяне на друг равен по степен съд, чиято СИС да приеме делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2726/10.11.2016 год. по ч.в.гр.д. 2116/2016 год. на ВОС и връща делото на ВОС за произнасяне по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: