ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

830/13.12.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 13.12.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 603/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от О.Е.К. с ЕГН ********** от с.Китанчево, Разградска обл, ул.”Черно море” № 8, М.М.Я. с ЕГН ********** ***.”Алеко Константинов” № 2, „Мета микс” ООД с ЕИК 130471545 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Българска морава” № 66, представлявано от управителя М.А. и „VlastosLTD с ЕИК 099205528 със седалище и адрес на управление Гърция, гр.Серес, община Висалтиас, с.Лигария, представлявано от управителя Г.Г.С., всички чрез процесуалния им представител адв. Н.И. ***, с посочен съдебен адрес гр.София, ул.”Позитано” № 3, ет.1, кантора № 9, тел. № 0879 925 354, срещу определение № 681/26.09.2014 год по в.гр.д. № 483/2014 год на Окръжен съд гр.Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу действията на ЧСИ Лучия Тасева с рег.№ 737 и район на действие ДОС по изп.д. № 20147370400030, изразяващи се в опис на движими вещи, проведен на 28.02.2014 год.

В частната жалба се изразява несъгласие с изводите на съда за недопустимост на жалбата, като се навеждат доводи от една страна, че длъжникът по изпълнителното дело „Агромет” ЕООД не е собственик на движимите вещи, и от друга страна – за допуснати процесуални нарушения от съдебния изпълнител във връзка с уведомяването на длъжника за изпълнителните действия, които е предприел, както и при провеждането на описа на вещите.

Постъпил е отговор от взискателя „Юробанк България” АД гр.София, който оспорва частната жалба и моли за потвърждаване на определението.

Становище по жалбата е изразил и длъжникът „Агромет” ЕООД, който счита, че същата е основателна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Не е спорно, че частните жалбоподатели не са страни в изпълнителното производство. В качеството си на трети лица, които твърдят, че са засегнати от изпълнението, те имат право да обжалват действията на съдебния изпълнител само при условията на чл. 435 ал.4 от ГПК, а именно – когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора да де намирали в тяхно владение. По делото не се съдържат дори твърдения в този смисъл. Тъкмо напротив, подробно е обяснено, че вещите, които жалбоподателите претендират да са техни, са се намирали в стопанския двор на длъжника, където са били намерени от съдебния изпълнител. Само на това основание подадената от тях жалба срещу изпълнителните действия се явява недопустима. Правилно и законосъобразно съдът е отказал да я разгледа по същество, като коректно е указал на жалбоподателите, че могат да защитят правата си по реда на чл. 440 от ГПК, или чл. 482 ал.3 и 4 от ГПК.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 681/26.09.2014 год по в.гр.д. № 483/2014 год на Окръжен съд гр.Добрич, с което е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане жалбата на О.Е.К. с ЕГН ********** от с.Китанчево, Разградска обл, ул.”Черно море” № 8, М.М.Я. с ЕГН ********** ***.”Алеко Константинов” № 2, „Мета микс” ООД с ЕИК 130471545 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Българска морава” № 66, представлявано от управителя М.А. и „VlastosLTD с ЕИК 099205528 със седалище и адрес на управление Гърция, гр.Серес, община Висалтиас, с.Лигария, представлявано от управителя Г.Г.С., всички чрез процесуалния им представител адв. Н.И. ***, с посочен съдебен адрес гр.София, ул.”Позитано” № 3, ет.1, кантора № 9, тел. № 0879 925 354 срещу действията на ЧСИ Лучия Тасева с рег.№ 737 и район на действие ДОС по изп.д. № 20147370400030, изразяващи се в опис на движими вещи, проведен на 28.02.2014 год.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.                                    2.