ОПРЕДЕЛЕНИЕ 753

гр. Варна,21.11.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 603/18г., намира следното:

Производството е образувано по частната жалба на „Енерго Про Продажби” АД, гр. Варна чрез адв. Н. Б. *** против определение № 2491/03.10.18г. по в.гр.д. № 2235/18г. на ОС-Варна, с което е оставена без разглеждане подадената от него частна жалба вх. № 27482/26.09.18г. против определение № 8772/02.08.18г., постановено по гр.д. № 9978/14г. на ВРС, ХХІ с-в. Счита се, че определението е неправилно поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон, както и е необосновано. Счита се, че предвид характера на инициираното пред ВРС производство, то за него важат правилата на охранителните производства – чл. 530 и сл. от ГПК. Поради това и районният съд не е имал правната възможност с определение да остави без разглеждане предявената от дружеството молба поради липсата на правен интерес. Постановеният първоинстанционен акт е преградил по-нататъшното развитие на така образуваното по молбата на „Енерго Про Продажби” АД, гр. Варна самостоятелно производство и поради това подлежи на обжалване. Приведени са аргументи и за неправилност на мотивите на ВРС, с които е оставил без разглеждане молбата на дружеството, изведени от нормата на чл. 97, ал. 2, изр. 2 от ЗЗД. Отказите на съдилищата да разгледат подадената от дружеството молба по реда на чл. 97, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД се квалифицира като отказ от правосъдие. Претендира се отмяна на обжалваното определение на ВОС и постановяване на ново, с което да се укаже на ВРС да уважи молбата на дружеството за посочване на служебна сметка на съда, по която то да внесе всички дължими парични суми, за които е осъдено по гр.д. № 9978/14г. на ВРС. Евентуално, ако настоящият съд прецени, че дружеството самостоятелно следва да внесе присъдената сума по реда на чл. 97, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД – тогава съдът да укаже и в полза на кое лице да се внесат присъдените с актовете по посоченото дело суми.    

Извън предвидения по чл. 276, ал. 1 от ГПК срок е депозиран отговор от „КНМ Груп” ЕООД, гр. Варна, поради което и същият няма да бъде коментиран. Следва да бъде отбелязано само, че в този отговор е посочена банкова сметка, *** „Енерго Про Продажби” АД, гр. Варна да преведе дължимите от него парични суми.

С молба вх. № 6837/21.11.18г. „Енерго Про Продажби” АД, гр. Варна чрез адв. Н. Б. *** е направило изявление, че оттегля подадената пред настоящия съд частна жалба. Към молбата са представени и доказателства за наличието на представителна власт в полза на адв. Б., включваща и извършването на процесуалните действия по чл. 34 от ГПК. 

Съдът намира, че поради надлежно релевираното оттегляне на частната жалба, настоящото производство следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 603/18г. На ВАпС поради оттегляне на подадената частна жалба от „Енерго Про Продажби” АД, гр. Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: