ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№794

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   18.11.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 604/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 970/09.11.2015 год по гр.д. № 651/2015 год на Окръжен съд Добрич е определена цена на иска на осн. чл. 70 ал.1 във вр. с чл. 69 ал.1 т.2 и чл. 68 от ГПК в размер на 33104,45 лв и е повдигнат спор за подсъдност между Районен съд Добрич и Окръжен съд Добрич.

Съставът на Апелативен съд Варна, за да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност, намира следното:

Предявен е иск от „Добротица БСК” АД Добрич срещу „АСМ” ЕООД Добрич с правно осн. чл. 109 от ЗС за преустановяване на неоснователни действия, с които ответникът пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост върху недвижим имот с идентификатор 72624.603.119, а именно – да премахне поставените бетонни панели, възпрепятстващи достъпа до намиращата се в имота подстанция с идентификатор 72624.603.119.1.

Определянето на родовата подсъдност е в зависимост от цената на иска. По искове за собственост, какъвто без съмнение е искът по чл. 109 от ЗС, независимо от това каква част от имота е засегната от нарушението, цената на иска е данъчната оценка на имота, а ако няма такава – неговата пазарна стойност. От представеното по делото удостоверение № 5803002546/07.09.2015 год на Община Добрич се установява, че данъчната оценка на имота е в размер на 53 769,20 лв, като в нея освен подстанция с идентификатор 72624.603.119.1 е включена и земя 4 222 кв.м. От направените уточнения на исковата молба се установява, че за имотите по нот.акт № 49/2006 год е отредена обща данъчна партида, включваща площта на всички описани в акта имоти.

Предмет на делото по иск с правно осн. чл. 109 от ЗС е засегнатото право на собственост, а цената на този иск се определя според правилото на чл. 69 ал.1 т.2 от ГПК – от данъчната оценка на имота. В случая е установено, че имот с  идентификатор 72624.603.119 е с площ 1033 кв.м., поради което данъчната му оценка, макар и да не е определена е определяема и е в размер на 6693,85 лв. Заедно с построената в имота сграда с   идентификатор 72624.603.119.1 данъчната оценка на процесния имот е 33104,45 лв.

Това обстоятелство определя родовата подсъдност на спора пред Районен съд Добрич на осн. чл 104 т.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОПРЕДЕЛЯ Районен съд Добрич за компетентен да разгледа иска с правно осн. чл. 109 от ЗС, предявен от „Добротица БСК” АД Добрич срещу „АСМ” ЕООД Добрич.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.