ОПРЕДЕЛЕНИЕ

799

_18_.11.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _18_.11. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 605 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.Е.А. ЕГН **********, срещу определение  № 419/15.09.2015 год. на ОС ШУМЕН по в.гр.д. 503/2015 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от Р.А. срещу  действията на ЧСИ Ясен Бойчев № 775 по изп.д. №71/2012, изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот от 27.05.2015 год. след на публична продан. В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на правото на защита на жалбоподателката. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата и в тази й част по същество. Твърди се, че в жалбата са посочени и нарушения на процедурата по наддаването по чл. 489-492 ГПК, по които съдът дължи произнасяне по същество, като е посочено, че е поискано доказателство относно надлежното регистриране на наддавателните предложения, което представлява изискване по чл. 489 и чл. 490 ГПК. Като основен аргумент на жалбата срещу даествието на ЧСИ, обаче е посочено нарушение на чл. 494, ал.1 и 2 ГПК, като се твърди, че то по същество навежда довод за ненадлежно извършено наддаване, тъй като самата публична продан стартирала без надлежно искане за това, без надлежно определена нова оценка на имота и съответно наддаване по нова цена. Изложе са подробни правни аргументи в подкрепа на допустимостта на жалбата и на това основание.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни – А. ***, и БУРДЖУ Р.Е.,***, които не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Р.А. против постановление за възлагане от 27.05.2015 г. по изп. дело № 20127750400071 по описа на ЧСИ Я. Бойчев, с рег. №775, с район на действие ШОС. Жалбоподателят, длъжник по соченото изпълнително дело излага, че постановлението за възлагане било незаконосъобразно, по следните съображения: публичната продан от 20.04.2015 г.-20.05.2015 г. била проведена без да е налице искане от непълнолетния взискател; била проведена при постановена и своевременно представена обезпечителна заповед за частично спиране на изпълнението; проданта била завършена, след като взискателят  бил депозирал молба за прекратяване на изпълнителния процес; била проведена при ненадлежно разгласяване - липса на публикация в интернет страницата на ШОС; била проведена и при неколкократно занижена под пазарната стойност цена на възбранения имот. 

В срока по чл. 436, ал.3 от ГПК взискателят по изпълнителното дело е депозирал писмено становище , с което е изразено становище за основателността на жалбата.

А. С. А., комуто е възложен имота, взема становище за неоснователност на жалбата.

 Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваното действие, съгласно чл.436, ал.3 от ГПК, които сочат на недопустимост и неоснователност на жалбата.  

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК. Тълкувателното решение не дерогира в тази си част ГПК, тъй като именно ГПК стеснява обхвата на правото на жалба на длъжника срещу действията на съдебния изпълнител до няколко лимитативно изброени хипотези в чл. 435 ГПК, давайки му право за вреди от всяко друго нарушение на процедурата да търси обезщетяване по исков ред.

В качеството си длъжник Р.А. е обжалвал постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Жалбата на Р.А., а и жалбата, дала основание за образуване на настоящото производство, сочи като основно нарушение липсата на инициирана от взискателя нова продан с нова начална цена, основания за спиране на изпълнителния процес, занижена цена на продажбата, ненадлежно разгласяване на проданта. Твърдение на тези факти, до каквото и да води то, не представлява твърдение, което да се подведе под нормата на чл. 435 ал.3 ГПК. Формалното посочване на изрази, синонимни на ненадлежно наддаване или доказателствени искания в тази насока, не представляват твърдения за правно релевантни факти, въз основа на които се извежда правното основание на искането на страната. По останалите оплаквания в жалбата срещу действия на ЧСИ изобщо липсва предвидена възможност за обжалване по реда на чл. 435 ГПК.

Жалбата срещу действията на ЧСИ е била недопустима пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА № 419/15.09.2015 год. на ОС ШУМЕН по в.гр.д. 503/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: