О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

775/27.12.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27. 12.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№605/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М.Л.А. чрез процесуалния й представител адв.Б. Ж. против определение №2830/24.11.2016г., постановено по гр.д.№835/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение искането на М. Лазаро -ва А. за конституиране на Ирина и Атанас Георгиеви като ответници, наред с първоначалните по гр.д.№835/16г. по описа на ВОС, гр.о., на осн. чл.228, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постано -вено друго, с което искането бъде уважено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№835/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода -дена искова молба от М.Л.А. против Веселин Петров Балев и Мария Дончева Балева за прогласяване нищожността на договор за покупко -продажба на недвижим имот, обективиран в н.а.№48/20.10.2014г., с който ищцата е продала на ответника по време на брака му с ответницата недвижим имот с иденти- фикатор 10135.2560.400.1.70 за сумата от 119 598, 40лв., на осн. чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД, тъй като е привиден и на осн. чл.26, ал.1 от ЗЗД, тъй като е сключен при зао -бикаляне забраната по чл.152 от ЗЗД за удовлетворяване на ответника като кредитор по сключен с ищцата договор за заем от 30.06.2014г. по различен от пред- видения в закона начин.

С молба от 18.11.2016г. ищцата е поискала при условията на чл.228, ал.3 от ГПК да бъдат конституирани като ответници, наред с първоначалните такива, лицата И. П. Г. и А. Г. Г..Същите са приобретатели от Б. на горепосочения недвижим имот с договор за покупко-продажба, обекти- виран в н.а.№153/15г., сключен съответно преди подаване на исковата молба, по която е образувано гр.д.№835/16г.С обжалваното определение искането й за конс -титуиране на тези лица като ответници на осн. чл.228, ал.3 от ГПК е оставено без уважение поради липса на правен интерес.

Определенията на съда по реда на чл.228, ал.3 от ГПК, с които се отказва да бъ - дат конституирани нови ответници, наред с първоначалните, не подлежат на инс -танционен контрол.Същите са извън предметния обхват на лимитативно очерта - ните хипотези на чл.274, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, т.к. не са преграждащи развитието на делото/биха били преграждащи само ако съдът е конституирал тези нови ответници и впоследствие отмени определението си и съответно така прекрати производст -вото по отношение на тях/ и тяхната обжалваемост не е предвидена изрично в за - кона.В този смисъл е и трайната, и непротиворечива съдебна практика относно обжалваемостта на определение на първоинстанционен съд за отказ за конституи -ране на страна по реда на чл.228, ал.3 от ГПК - напр. опр.№565/28.10.2015г. по ч.т.д.№2078/15г., І т.о., опр.№37/15.01.2014г. по ч.гр.д.№7405/13г., ІІІ гр.о., опр.№ 707/01.10.2014г. по ч.гр.д.№5391/14г., ІV гр.о., опр.№36/23.01.2012г. по ч.т.д. №18/ 12г., І т.о., опр.№803/24.11.2011г. по ч.т.д.№778/11г., І т.о., всички по описа на ВКС.   

Предвид гореизложеното съдът приема, че подадената от страната частна жал -ба е насочена против акт на първоинстанционния съд, неподлежащ на самостоя -телно обжалване, с оглед което образуваното по нея производство пред ВАпС като недопустимо следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№605/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: