ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14

гр. Варна, 08.01.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 606/14г., намира следното:

            Производството е образувано по три частни жалби срещу протоколно определение от 22.10.2014г., постановено по в. гр. д. 2245/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбите на всеки един от частните жалбоподатели по настоящото дело, а именно:

1.      Частна жалба от ЕТ „ДЖЕЙ-СИ-ДИЙН-И.Д.” със собственик И.С.Д. ***, ЕИК 103117064, действащ чрез адв. Д. П.. Сочи се в частната жалба, че определението е незаконосъобразно, тъй като е неправилен извода на съда, че подадената жалба е била просрочена. Счита се, че на обжалване по чл. 435, ал. 4 от ГПК подлежи всяко действие на СИ, а не само налагането на запора и възбраната или предаването на движима вещ. Посочването определя само най-ранния момент на защитата, но третото лице може да обжалва всяко действие на СИ, вкл. и възбраната и описа. Необжалването на възбраната не води до извода, че третото лице не може да обжалва действията на СИ, изразяващи се в насочване на принудителното изпълнение чрез опис на недвижим имот. Тъй като третите лица изобщо не са адресати на принудата, то и не им се налага да търпят дори начални, подготвителни, с обезпечителен характер мерки. Жалбоподателят се позовава на съдебна практика и изразеното в доктрината становище. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото за произнасяне на ВОС по същество. В предвидения срок насрещните страни не са депозирали отговор по частната жалба.

2.      Частна жалба от Й.Г.А. от гр. Варна, действаща чрез адв. П. Г.. В жалбата се поддържа, че мотивите на ВОС не съответстват на нормата на чл. 435, ал. 4 от ГПК, тъй като преклудирането на правото на жалба на третото лице по отношение на всички действия /по насочване на изпълнение върху негов имот/ на СИ не настъпва с изтичането на 7-дневен срок от получаване на ПДИ. Насочването на изпълнението върху имота на жалбоподателката е станало с насрочването на опис и поради това, че третото лице /за разлика от длъжника/ може да обжалва всяко едно действие по насочване на изпълнението, жалбата му не е била просрочена. Отделно от това жалбоподателката се позовава на обстоятелството, че връчената й ПДИ не е отговаряла на изискванията на чл. 449, ал. 1 от ГПК и с утвърдения образец за това, поради което и фактическия състав на връчване на ПДИ в случая е завършен едва с връчване на съобщението за насрочения опис. Позовава се и на обстоятелството, че вписването на думата „възбрана” в полученото от жалбоподателката съобщение, за нея не изяснявало съдържанието на това понятие, както и правните последици на това съобщение. Цитирана е съдебна практика. Претендира се отмяна на определението и уважаване на жалбата срещу действията на СИ. В предвидения срок насрещните страни не са депозирали отговор по частната жалба.

3.      Частна жалба от „ЕСПЕР” ЕООД, ЕИК 200834060, със седалище гр. Варна, представлявано от адв. А.Б.. В жалбата се поддържа, че е било налице нередовно връчване на ПДИ на дружеството на 10.01.14г., тъй като в дружеството няма служител с вписаните имена на получател, както и заемащо такава длъжност, тъй като в дружеството изобщо няма назначени служители. По тази причина и не е започнал да тече срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК. По същия начин стои въпроса и с връченото съобщение за насрочен опис, а самият собственик и представляващ дружеството лично се е запознал с материалите по делото и респ. узнаването на факта на насочването на изпълнението върху негов имот е станало едва на 14.07.14г. Поддържа се становището, че насочване на изпълнението следва да се счита от момента на уведомлението за описа, поради което и жалбата не е била просрочена. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото за произнасяне по съществото на жалбата. Представени са доказателства относно липсата на наети в дружеството работници и служители, както и копия на ПДИ от 10.01.14г., уведомление за описа от 10.07.14г., както и молба до ЧСИ от 14.07.14г. в подкрепа на изложеното в жалбата В предвидения срок насрещните страни не са депозирали отговор по частната жалба.

Частните жалби са подадени в срок от субекти с правен интерес от обжалването и при наличието на надлежна представителна власт, поради което са допустими. За да се произнесе настоящият състав на съда намира следното от фактическа и правна страна:

Производството пред ВОС е било образувано отново по жалби на тримата жалбоподатели против действия на ЧСИ З. Д. по изп.д. № 2012808040006, както следва: жалба на „ЕСПЕР” ЕООД, ЕИК 200834060, със седалище гр. Варна от 17.07.2014г. против действията на ЧСИ, изразяващи се в налагането на възбрана и насочване на принудително изпълнение върху недвижими имоти, собственост на дружеството. Посочено е било, че предприетото изпълнение спрямо дружеството, което е трето лице и е във владение на имотите към момента на възбраната, е при липсата на основание и размери, за които третото лице да отговаря; налагането на възбрана върху имотите, евентуално налагане на възбрана за суми над 43328 щ.д., за която горница дружеството не отговаря и насрочване на опис на имотите за 04.08.14г. Наведените възражения са свързани с липса на годно основание – чл. 170 от ЗЗД /недействителност на ипотеката от 1999г., коригирана на „19.04.02г.” и подновена на 13.03.09г. на посочени материално-правни и процесуални основания/; възражения относно съществуването, предмета и размера на вземането; липса на изпълняемо право в посочения от ЧСИ размер – на осн. чл. 174 от ЗЗД.

Жалба на Й.Г.А. от 18.07.14г. /дублирана с идентична по съдържание жалба от 07.08.14г./ против действията на ЧСИ, изразяващи се в насочване на изпълнението по делото спрямо неин имот чрез насрочването на опис за 04.08.14г. Сочи се, че при закупуването през 2004г. на имота в СВ-Варна по партидата на продавача не е била отразена вписана законна ипотека в полза на Министерство на търговията и туризма от 1999г., а това е станало чрез „корекция” по-късно и това вписване е непротивопоставимо на жалбоподателката. Отделно от това се поддържа, че ипотеката не обезпечава вземането за неустойки и обезщетения по издадени изпълнителни листи /становище, споделено в мотивите на определение по в.т.д. № 1055/09г. на ВОС, образувано по жалба на А. против действията на СИ по изп.д. № 20053110410309 на СИС при ВРС/. Непредприемането на действия от А. след получаването на съобщение за наложена възбрана върху имота по настоящото дело в края на 2013г., жалбоподателката обяснява с уведомяването на ЧСИ З. Д. за горното определение на ВОС, очаквайки той сам да преустанови действията си по отношение на имота.

Жалбата на ЕТ „ДЖЕЙ-СИ-ДИЙН-И.Д.” със собственик И.С.Д. *** инициирала производството пред ВОС е против действията на ЧСИ, изразяващи се насочване на принудително изпълнение чрез опис, насрочен за 04.08.14г. на собствения му магазин и този жалбоподател поддържа, че към момента на покупката на имота през 2002г. по партидата на продавача /”Албатрос-комерс” ЕООД/ не е имало вписана ипотека върху този имот. Такава е била вписана по партидата на „Албатрос-инвест-98” ООД. Отделно от това учредяването на законната ипотека по молба на МТТ е недействително поради липсата на всички изискуеми по чл. 167, ал. 2 от ЗЗД данни – относно кредитор, длъжник, размер на сумата, за която се учредява ипотеката. По-късно направената корекция през 2002г. не е санирало горната недействителност. Жалбоподателят е трето за изпълнението лице, което владее имота отпреди завеждането на делата, по които са издадени изпълнителните листи, изпълнявани по настоящото изпълнително дело на ЧСИ З. Д..

От приложеното копие към изпълнителното дело на договор за приватизационна продажба, сключен на 17.02.99г. между Министъра на търговията и туризма, в качеството на орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, и длъжника по изпълнителното дело – “АЛБАТРОСИНВЕСТ-98” ООД, в качеството на купувач, е сключен договор за приватизационна продажба на 950 дяла в размер на 80 % от капитала на “АЛБАТРОС КОМЕРС” ЕООД, гр.Варна за обща цена на дяловете в размер на 375000,00 щатски долара или левовата им равностойност, изчислена по курса на БНБ, към датата на плащането. Съгласно чл. 4, ал. 3 от договора при сключването му купувачът се задължава да плати сумата в размер на 37 500,00 щатски долара., а съгласно ал. 4 – остатъкът от цената в размер на сумата 337 500,00 щатски долара – се изплаща в срок от 8 години на равни годишни вноски, считано от датата на сключване на договора с едногодишен гратисен период. Съгласно чл. 6 от договора, до окончателното изплащане на цената по чл. 3, в сроковете и по начина, определени в чл. 4 от договора, в полза на продавача се учредява ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

Видно от приложените по изпълнителното дело удостоверения и справки-извлечения от Агенция по вписванията, че върху имоти на приватизираното дружество “АЛБАТРОС КОМЕРС” ООД въз основа на приватизационния договор от 17.02.1999г. е вписана законна ипотека с Акт №102, том. I, вх.рег.№ 3159/16.04.1999г., коригирана на 19.04.2002г. по отношение на длъжника и кредитора и подновена с акт № 45, т. І, вх. № 30/13.03.09г., измежду които и: магазин № 4, находящ се на партерния етаж на жилищен блок в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк”, № 98, със застроена площ от 277.50 кв.м.; магазин № 6, находящ се на партерния етаж на жилищен блок в гр. Варна, ул. „Елин Пелин”, № 48а, със застроена площ от 50.23 кв.м. и магазин № 8/264/ , в гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев”, № 12, със застроена площ от 27 кв.м.

За събиране на вземания по договора, по молба на взискателя Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е образувано първоначално изп.д.№ 10309/2005г. по описа на СИС при ВРС, въз основа на изп.лист, издаден по т.д. №2512/2002г. на ВОС, за заплащане на уговорени по договор за приватизация от 17.02.99г. неустойки и обезщетения за забавеното им плащане, продължено пред ЧСИ Захари Д. като понастоящем е изпълнително дело № 20128080400006.

С молба вх.№ 6968/29.03.2012г. взискателят е поискал по делото да бъде присъединен нов изпълнителен лист, издаден на 29.03.2006г., на основание решение по т.д. 769/2004г. на ВОС, съгласно което длъжникът е осъден да заплати суми в общ размер на 830 462,87лв., от които и сумата 43 328,00 щ.д., представляваща сбор от дължими разсрочени вноски, ведно с договореното увеличение след изтичане на гратисен период, дължими до завеждане на иска с падежи съответно на 15.08.2001г., 15.08.2002г. и 15.08.2003г. по приватизационен договор от 17.02.1999г. за продажба на 80 % от капитала на “АЛБАТРОС КОМЕРС” ЕООД – гр. Варна, на осн. чл. 79 ЗЗД.

С молба вх.№ 2135/21.04.2012г. взискателят е поискал по делото да бъде присъединен и изпълнителен лист, издаден на 17.12.2007г. на основание решение по гр.д.№ 28660/2007г. на СРС, съгласно което длъжникът е осъден да заплати сумата 36844,38щ.д. – представляваща цялата неизплатена част от цената по приватизационния договор от 17.02.1999г. за продажба на 80 % от капитала на “АЛБАТРОС КОМЕРС” ЕООД – гр. Варна, представляваща предсрочно изискуеми разсрочени вноски, платими чрез банков превод с падежи съответно на 15.08.2004г., 15.02.2005г., 15.02.2006г. 15.08.2006г. и 15.02.2007г.

С посочените молби взискателят е поискал предприемане на изпълнителни действия срещу ипотекираните имоти, служещи за обезпечение на вземането му.

С Нотариален акт № 195, т. І, рег. № 1748, дело № 99/04.06.02г. на нотариус М. Т. рег. № 334 „Албатрос комерс” ЕООД е продало на ЕТ „ДЖЕЙ-СИ-ДИЙ-И.Д.”*** описания по-горе магазин № 6 на ул. „Елин Пелин”, № 48а.

С Нотариален акт № 217, т. ІІ, рег. № 3753, дело № 217/28.12.01г. на нотариус В. Д. рег. № 115 „Албатрос Комерс” ЕООД е продало на С. П.. Р. от гр. Варна описания по-горе магазин № 4, находящ се на партерния етаж на жилищен блок в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк”, № 98, със застроена площ от 277.50 кв.м. Видно от НА № 14, т. ІІ, рег. № 2400, дело № 197/19.08.04г. на нотариус В. Дякова рег. № 115 на НК, че С. П. Р. е дарила този магазин № 4 на С. Н. Р., а последната го е апортирала в „ЕСПЕР” ЕООД, гр. Варна на 07.0.09г. Този магазин видно от данните по изпълнителното дело е преустроен в три самостоятелни обекта – л. 175-183 от т.ІІІ на делото.

С Нотариален акт № 32, т. І, рег. № 1604, дело № 29/10.02.04г. на нотариус Л. Г., рег. № 116 на НК, „Албатрос Комерс” ЕООД е продало на Й.Г.А. от гр. Варна описания по-горе магазин № 8/264 в гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев”, № 12.

Видно от представените копия на покани за доброволно изпълнение, в които е посочено, че върху имотите на всеки от жалбоподателите е наложена и възбрана, че „ЕСПЕР” ЕООД я е получило на 10.01.14г., Й.А. я е получила на 09.01.14г., а ЕТ „ДЖЕЙ-СИ-ДИЙ-И.Д.” я е получил на 13.01.14г.

На 04.08.14г. са извършени описи от ЧСИ на горните имоти на жалбоподателите.

От така установеното от фактическа страна се налага правния извод за неоснователност и на трите частни жалби по следните съображения:

На първо място приобретателят на ипотекиран имот не е трето лице по см. на чл. 435, ал. 4 от ГПК. В конкретния случай и тримата жалбоподатели са придобили собствеността върху посочените недвижими имоти след вписване на законните ипотеки върху същите през 1999г. и подновени преди изтичане на 10-годишния срок през 2009г., в полза на приватизационния държавен орган като обезпечение за вземането за плащане на приватизационната цена. Както се посочи по-горе, по изпълнителното дело са присъединени за изпълнение изпълнителни листи, имащи за предмет принудителното събиране на вземания именно за неизплатена цена по приватизационния договор. Следователно, всеки един от жалбоподателите има положението на ипотекарен длъжник и субективните предели на изпълнителните листи против главния длъжник се разпростират и върху приобретателите на ипотекираните имоти, тъй като изпълнението е насочено върху имотите, които служат за обезпечение на дълга на взискателя – чл. 429, ал. 3 от ГПК.

            Настоящият състав на съда изцяло споделя становището, че действащият ГПК е предвидил изчерпателност на хипотезите, при които е налице допустимост на защитата на длъжника /на когото, както се посочи и по-горе е приравнен и ипотекарния длъжник/ по изпълнителното производство чрез обжалване действията на съдебния изпълнител – чл. 435, ал. 2, ал. 3, чл. 462, ал. 2, чл. 503, чл. 521, ал. 3 от ГПК, сред които не се намира нито налагането на възбраната, нито насрочването на описа. Приетото в доктрината като начален момент, от който може да се приеме, че е налице насочване на изпълнението върху имота, е момента на извършване на описа, който към момента на подаване на жалбите не е бил осъществен. Поради тази причина жалбите се явяват недопустими.

            Ако все пак се сподели становището на жалбоподателите, че те са трети за изпълнението лица /и в тази връзка са наведените в жалбите им възражения за липса на годно основание, изведено от чл. 170 от ЗЗД за недействителност на ипотеката от 1999г., коригирана на „19.04.02г.” и подновена на 13.03.09г. на посочени материално-правни и процесуални основания; възражения относно съществуването, предмета и размера на вземането; липса на изпълняемо право в посочения от ЧСИ размер – на осн. чл. 174 от ЗЗД; необезпеченост с ипотеката на вземанията, които се изпълняват/, то следва изцяло да се сподели становището на ВОС, че срокът за обжалване на действията на СИ за третите лица започва да тече от деня на узнаването  за предприети против имотите им принудителни действия /чл. 436, ал. 1 от ГПК/. А това е станало още през м. 01.14г., когато са получили покани за доброволно изпълнение с посочване налагането на възбрани върху имотите и жалбите им пък се явяват недопустими поради просрочие.

Във връзка с последното следва да се посочи обаче и още нещо – няма как ипотекарните длъжници да са трети лица по см. на чл. 435, ал. 4 от ГПК, тъй като защитата на третите лица е с оглед това да не се допусне без предвидено в закона основание изпълнение върху чужд имот, каквото основание законодателят е предвидил при ипотеката – чл. 173 от ЗЗД. Въпросите за действителността на ипотеката /съществуването на ипотечното право/ и неговия обхват обаче не могат да се решават чрез способите на защита чрез обжалване действията на СИ, а по исков ред.

Поради недопустимостта на жалбите, атакуваното пред настоящата инстанция протоколно определение от 22.10.2014г., постановено по в. гр. д. 2245/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна е законосъобразно и частните жалби против същото следва да се оставят без уважение.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ЕТ „ДЖЕЙ-СИ-ДИЙН-И.Д.” със собственик И.С.Д. ***, ЕИК 103117064, действащ чрез адв. Д. П., частната жалба на Й.Г.А., ЕГН ********** от гр. Варна, действаща чрез адв. П. Г. и частната жалба на „ЕСПЕР” ЕООД, ЕИК 200834060, със седалище гр. Варна, представлявано от адв. А.Б. срещу протоколно определение от 22.10.2014г., постановено по в. гр. д. 2245/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбите.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: