О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

791

 

гр.Варна,   17   .11.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на седемнадесети ноември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 607 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, вх.№ 30211/9.10.2015 г., подадена от А.Щ.Д. *** срещу определение № 3462/5.10.2015 г. на Окръжен съд – Варна по гр.д.№ 3165/2013 г., постановено по реда на чл.248 от ГПК. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна.

Противната страна не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С определение № 651/29.09.2015 г. по ч.в.гр.д. № 493/15 г. на Апелативен съд Варна гр.д.№ 3165/2013 г. е върнато на Окръжен съд - Варна за произнасяне по молбата на А.Щ.Д.  с вх. рег. № 16394/26.05.2015 г. за произнасяне по реда на чл. 248 от ГПК - за изменение на присъдените с определение № 1577/15.05.2015 г. разноски.

Производството по гр.д.№ 3165/2013 г. е образувано по предявени искове от А.Щ.Д. против С.Щ.Д. и Б.Ч.-Д.. С протоколно определение от 16.10.2014г., влязло в сила на 24.04.2015 г., съдът е прекратил производството, приемайки, че същото е недопустимо. С определение от 15.05.2015г., постановено по молба от 11.05.2015г. на С.Щ.Д. и Б.Ч.-Д., съдът е осъдил ищеца да заплати сторените от ответниците разноски на осн.чл. 78, ал.4 от ГПК в размер на 8000 лева, претендирана и приета от съда като разход за платено адвокатско възнаграждение.

При определяне на размера на дължимите от ищеца разноски съдът е преценил цената на обективно съединените искове и е приложил правилата на Наредба № 1/9.07.2004 г. Цената на единият от обективно и субективно съединените искове е 140 000 лева, а на другият - 10 000 лева. Претенцията е за солидарно осъждане, т.е. от всеки от ответниците се претендира цялата сума, поради което и всеки от тях има право на самостоятелна защита. Ответниците са извършили разход в размер на 8 000 лева, който според Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, конкретно чл. 7 , ал.2 т.1 и т. 4 е по нисък от законоустановения минимум от 10 060 лева /2х300лв. и 2х4730лв./.

Правилен е извода на съда, че не са налице основанията за изменение на присъдената общо сума от 8000 лева, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Наведените в частната жалба и в последващото заявление, подадено от жалбоподателя доводи се отнасят главно до законосъобразността на решението на съда по гр.д.№ 1634/1998 г. на ВРС, което не е предмет на настоящата проверка и отчасти – до законосъобразността на прекратителното определение, което е влязло в сила.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3462/5.10.2015 г. на Окръжен съд – Варна по гр.д.№ 3165/2013 г., постановено по реда на чл.248 от ГПК.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                             ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                               2.