ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

789

Гр.Варна, 07.12.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 07 декември, две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 608 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 95 от ГПК вр. с чл. 23, ал. 3 от ЗПП.

В срока за обжалване на определение № 756/22.11.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 608/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, е постъпила молба от Х.А.Х. за предоставяне на правна помощ чрез определяне на адвокат за изготвяне на частна касационна жалба против определението на апелативния съд, както и молба за освобождаване от заплащане на държавни такси в производството, придружена с декларация по чл. 83, ал.2 от ГПК. Молителят е освободен от заплащането на държавни такси по производството до приключването му във всички инстанции още с определение № 214 от 09.11.2018 г., постановено по гр.д. № 152/2018 г. на ВОС, поради което и новата молба за освобождаване от държавна такса като лишена от правен интерес не следва да бъде разглеждана.

По молбата за предоставяне на правна помощ:

Според чл.23, ал.2 от ЗПП, системата на правната помощ обхваща и случаите, когато страната по гражданско дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това. Разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ЗПП гласи, че по граждански дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът формира преценката си като взема предвид доходите на лицето или на неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други обстоятелства.

В настоящия казус от доказателствата по делото и от приложената декларация от 29.11.2018 г. се установява, че молителят е човек в работоспособна възраст, здрав е, но в момента  изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр.Ловеч, не е женен, не работи, няма доходи и не притежава никакви средства и имущество. Затова, съдът намира, че жалбоподателят няма достатъчно средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, поради което на същия следва да бъде предоставена правна помощ, изразяваща се в изготвяне на частна касационна жалба срещу определение № 756/22.11.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 608/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Предоставя на Х.А.Х. с ЕГН **********,*** – въззивник по в.ч.гр.д. № 608/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд правна помощ, изразяваща се в изготвяне на частна касационна жалба срещу определение № 756/22.11.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 608/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Препис от определението да се изпрати на Адвокатска колегия гр.Варна, която следва незабавно да определи и посочи на съда адвокат от състава на колегията, включен в Националния регистър за правна помощ, който да бъде назначен за осъществяване на предоставената правна помощ.

След постъпване на отговора, делото да се докладва на съдия-докладчика за назначаване на адвоката.

 Разяснява на Х.А.Х., че при промяна в обстоятелствата, на които се основава искането за правна помощ, е длъжен да уведоми съда за това, както и че в случай на неуведомяване своевременно за промяната в обстоятелствата, е длъжен да възстанови на НБПП направените разноски от момента на промяната.

Препис от определението да се прати на молителя.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: