ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№809

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  23.11.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 609/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.А. *** срещу определение № 3649/21.10.2015 год по гр.д. № 1100/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без уважение молбата й за предоставяне на правна помощ. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, часдтната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането й бъде удовлетворено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

По реда на чл. 23 ал.4 от ЗПП, правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си съдът формира въз основа на доказателства, представени от страната за доходите на семейството, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и др.

Представените от частната жалбоподателка доказателства – декларация за семейно и имотно състояние, болничен лист за временна нетрудоспособност за периода от 08.10.2015-17.10.2015 и трудов договор, са недостатъчни да обосноват извод, че тя и членовете на семейството й не разполагат с достатъчно доходи. Поради това изводът на първоинстанционния съд за липса на основание за предоставяне на правна помощ, е правилен и законосъобразен. Наред с това, настоящият състав констатира, че ответницата своевременно е подала отговор на исковата молба, който е добре аргументиран, съдържа необходимите оспорвания и възражения, с което тя адекватно е упражнила правото си на защита по делото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3649/21.10.2015 год по гр.д. № 1100/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.