ОПРЕДЕЛЕНИЕ

73

07.02.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07.02. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 61 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Варна и ОС Варна, на искова молба на Н.Д.Ч. срещу Й.Н.К. и В.Г.К., с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД, за обявяване за окончателен на предварителен договор от 15.09.2010 год. за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 20, вх.14, ведно с прилежащото му избено помещение и съответен процент от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ идентификатор №10135.4504.300. Спорно е било дали цената на иска се определя съобразно стойността на договора или съобразно данъчната оценка на имота.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Искът по чл. 19, ал.3 ЗЗД има за предмет обявяване за окончателен на договора за продажба на недвижим имот, следователно цената му се определя не по чл. 69, ал.1, т.4 , изр.1 от ГПК, съобразно изр.2 от същия текст на закона. Точка 4 на чл. 69 ГПК съдържа две хипотези, които са ясно разграничени, за разлика от уредбата в стария ГПК. В хипотезата на първото изречение цената на исковете за съществуването, унищожаването, развалянето и сключването на окончателни договори се определя съобразно стойността на договора – това е общата хипотеза. С воторото изречение е въведена специална хипотеза, която изключва общата и тя е когато договорът има за предмет вещни права, тогава цената на иска се определя по данъчната оценка на имота. Един предварителен договор може да има и предем, различен от вещно право, например – продажба на МПС.

Относима към настоящия казус е втората, специална хипотеза на чл. 69, ал.1, т.4 ГПК, според която цената на иска се проделея съобразно данъчната оценка на имота. И тъй като тази цена е под 25000 лв., по аргумент от чл. 104, т.4 ГПК искът е подсъден на РС Варна, на когото и следва да се изпрати делото.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ на  искова молба на Н.Д.Ч. срещу Й.Н.К. и В.Г.К., с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД, за обявяване за окончателен на предварителен договор от 15.09.2010 год. за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 20, вх.14, ведно с прилежащото му избено помещение и съответен процент от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ идентификатор №10135.4504.300, постъпила първоначално в ОС Варна под вх.№36077/04.12.2013 год., ОПРЕДЕЛЯ за компетентен РС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: