ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 88

 

                                      01.02.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на първи февруари 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова      

                      Юлия Бажлекова                                       

 

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 61 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на Й.Д.А., подадена чрез адв. М.В., против разпореждане № 1496/02.11.2015 г., постановено  по ч.гр.д. № 621/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната частната й касационна жалба вх. 6905/29.10.2015 г. срещу определение № 895/15.10.2015 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, като е изразила несъгласие с извода на съда, че жалбата подадена по факс представлява извършване на съдопроизводствено действие по електронен път, което не е допустимо от закона, както и че жалбата е просрочена, доколкото е постъпила по факса след изтичането на работното време на съда. Молила е за отмяна на разпореждането и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по администриране на частната й касационна жалба.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, окръжният съд е върнал частната касационна жалба с вх. № 6905/29.10.2015 г. на Й.А. срещу определение № 895/15.10.205 г., постановено по ч.гр.д. № 621/2015 г. на ДОС  като просрочена.

Обжалваното определение е било връчено на страната чрез процесуалния й представител адв. В. на 21.10.2015 г. и срокът за подаване на частна й касационна жалба е изтекъл на 28.10.2015 г. Жалбата е била подадена в деловодството на съда на 29.10.2015 г., т.е. след срока. Същата жалба е била изпратена на съда и чрез техническо средство – факс в предходния ден - на 28.10.2015 г. в 22,13 часа, т.е. извън работното време на съда, като оплакванията на жалбоподателката касаят незачитането от съда на това действие на страната.

В чл. 62, ал.1 от ГПК е въведено правилото, че ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. Изключението, съгласно чл. 62, ал.2 от ГПК, че срокът не се смята пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата, както и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път, е изрично и не може да се тълкува разширително. Приложено към настоящия казус, в който се твърди подадена жалба пред съда, това означава, че същата следва да е била депозирана най-късно в последния ден на срока и до края на работното време на съда. Изключението при  подаване на молба по пощата е неприложимо в случая, защото подаването на жалбата чрез техническо средство – факс не е равнозначно на подаване на молбата по пощата. Само на това основание, частната касационна жалба е била просрочена и правилно тя е била върната от окръжния съд.

В този смисъл не следва да се обсъжда въпроса относно възможността за извършване на процесуални действия от страните по електронен път или чрез техническо устройство – факс (за съда законодателят е предвидил това изрично и е уредил реда за връчване на съобщения в хипотезите на чл. 42, ал.3 и ал.4 ГПК), в т.ч. и за подаване от страните на жалби по факс или по електронен път (за последния случай е налице и противоречива практика – така определение № 179 от 12.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 805/2015 г., IV г.о. и определение № 163 от 15.06.2015 г. по ч.гр.д. № 2836/2015 г., II г.о.).

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1496/02.11.2015 г., постановено  по ч.гр.д. № 621/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: