О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

106/17.02.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17. 02.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№61/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Прокуратурата на Република България, подадена чрез прокурор при ОП-Шумен/инкорпорирана във въззивна жалба/ против решение №244/08.12.2016г., пос -тановено по гр.д.№268/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдеб - но определение, с която е отменено определение №286/13.07.2016г., постановено по гр.д.№268/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която ОД на МВР гр.Шумен е консти - туирана като трето лице помагач на страната на ответника и е оставено без уваже -ние искането на ответника Прокуратурата на Република България за конституиране на ОД на МВР гр.Шумен като трето лице помагач на страната на ответника.В жалбата се твърди, че решението в частта му, имаща характер на определение, е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи искането за конституиране на ОД на МВР гр. Шумен като трето лице помагач на страната на ответника Прокуратурата на Република България

Въззиваемият Р.П.Х., редовно уведомен/с получаване на пре- пис от въззивната жалба/, не е депозирал отговор по частната жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№268/16г. по описа на ШОС е образувано по предявени от Р.П.Х. против Прокуратурата на Република България искове с пр. осн. чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ за осъждане на ответника да му заплати сумата от 200000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди и за осъждане на ответника да му заплати сумата от 18 179лв., представляваща обезще -тение за претърпени имуществени вреди, всички резултат от незаконно повдигнато и поддържано обвинение, за част от което впоследствие образуваното наказателно производство е било прекратено, а за друга част ищецът е оправдан с влязло в сила решение на ВКС.

В срока по чл.219, ал.1 от ГПК ответникът Прокуратурата на Република България е поискал да бъде привлечена като трето лице помагач на негова страна ОД на МВР гр.Шумен.В молбата се излага, че т.к. разследването по досъдебното производство е било водено от разследващи полицаи от РУ гр.Нови Пазар, което е структурно звено на ОД на МВР гр.Шумен, за които следва да се приеме с оглед нормите на чл.203, чл.219, ал.1 и чл.235 от НПК, че са допринесли за настъпване на вредите, твърдени, че са претърпени от ищеца, моли ОД на МВР гр.Шумен да бъде привлечено като трето лице помагач на негова страна, така щото да може да предяви против ОД на МВР обратен иск при бъдещо осъждане на Прокуратурата на Република България по конкретното дело.С молбата е депозирана и искова молба по обратния иск, предя- вен срещу ОД на МВР гр.Шумен при посоченото условие на евентуалност-уважаване на претенциите на ищеца против ответника, като се претендира ОД на МВР гр.Шумен да бъде осъдена да заплати на Прокуратурата на Република България цялата сума, която последната е осъдена да заплати на Р.Х., евентуално половината от нея.

С определение №286/13.07.2016г. първоинстанционният съд е конституирал ОД на МВР гр.Шумен като трето лице помагач на страната на ответника.С определение №333/08.09.2016г. не е приел за съвместно разглеждане предявения обратен иск от Прокуратурата на Република България против третото лице помагач.С обжалваната част от решение №244/08.12.2016г. е отменил определението си за конституиране на третото лице помагач и е оставил без уважение молбата за конституирането му. 

Предявените искове са за присъждане обезщетения за вреди, твърдени, че са претърпени от ищеца Р.Х. в резултат от незаконно повдигнато и поддържано обвинение, за които вреди съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗОДОВ отговаря държавата.Така и в нормата на чл.7 от Конституцията на Република България, изрич- но предвиждаща, че отговорността е на държавата, а не на отделните нейни органи и длъжностни лица.Тази отговорност се реализира съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗОДОВ чрез предявяване на искове срещу съответните органи, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите, които, когато претенцията е предявена против повече от един от тези органи, отговарят солидарно /увреждане, причинено от неколцина/ за цялата вреда в какъвто смисъл е и формираната константна съдебна практика по чл.290 от ГПК по искове с основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ.В производството обаче тези органи участват в качеството им на пред- ставляващи държавата, длъжник по материалното правоотношение, нейни проце -суални субституенти, т.е. те самите не са носители на права и задължения по мате -риалното правоотношение, т.к. единственият носител на правата и задълженията в деликтното материално правоотношение е държавата.

Ако и в настоящия случай незаконни актове, действия или бездействия на длъж -ностни лица от състава на ОД на МВР гр.Шумен да са допринесли за настъпване на твърдените, че са претърпени от ищеца вреди, то това не прави ОД на МВР гр.Шумен и Прокуратурата на Република България солидарно отговорни в материалноправното отношение, за да имат те при плащане от единия регресни вземания.Прокуратурата на Република България участва в производството по ЗОДОВ в изпълнение на възло -жената й от държавата компетентност да я представлява като нейн субституент.Тя не брани собствените си материалноправни права и задължения, нито се намира в материалноправни отношения с ОД на МВР гр.Шумен, за да е налице правен интерес да търси осъждане на третото лице помагач за сумите, които държавата евентуално ще бъде осъдена да заплати чрез Прокуратурата на Република България на увре- деното лице.Само държавата може да търси евентуално изплатените от нея обез -щетения от виновните длъжностни лица в хипотезите, предвидени в чл.9 от ЗОДОВ. Ответникът не разполага с правен интерес от предявяването на обратен иск против третото лице помагач, съответно и от интерес от привличането му.Не се твърди, съответно установява, наличието на друг интерес у ответника да подчини на осн. чл.223, ал.2 от ГПК привлеченото лице на силата на мотивите на решението, така щото да обезпечи своето правно положение при неблагоприятен за него изход.

По изложените съображения съдът приема, че за привличащата страна не е на -лице правен интерес от исканото привличане, предвид което същото следва да бъде оставено без уважение.Постановеното в този смисъл от първоинстанционния съд обжалвано решение, в частта му имаща характер на определение, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №244/08.12.2016г., постановено по гр.д.№268/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е отменено определение №286/13.07.2016г., постановено по гр.д.№268/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която ОД на МВР гр.Шумен е конституиран като трето лице помагач на страната на ответника и е оставено без уважение искането на ответника Прокуратурата на Република България за конституиране на ОД на МВР гр.Шумен като трето лице помагач на страната на ответника

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: