О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

104/18.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 61/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от В.Н.М. от гр.София чрез процесуалния й представител адв. К.С. от САС срещу разпореждане № 7925/21.11.2018 год на Председателя на Окръжен съд Варна, с което е отказано издаването на заповед по реда на чл. 94 ал.1 от Правилника за администрацията на съдилищата за възстановяване на решението по в.гр.д. № 1953/1979 год на ВОС. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, въззивницата моли за неговата отмяна и вместо него да бъде разпоредено издаването на заповед по реда на чл. 94 от ПАС. Сочи се, че съдът неправилно е изтълкувал и приложил нормата на чл. 94 ал.5 от ПАС, без да разграничи визираните в тази разпоредба хипотези, а именно – че изискването за наличие на решение на ВКС, с което е уважена молба за отмяна на влязлото в сила решение и е възобновена висящността на делото, се отнася само за хипотезата на възстановяване на изгубени или унищожени дела, но не и за такива съдебни актове или съдебни книжа.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по възстановяване на изгубени или унищожени дела, съдебни решения или съдебни книжа, е уредено в чл. 94 от Правилника за администрацията на съдилищата. Нуждата от това производство е обусловена от обстоятелството, че внесените в архив дела и други книжа се съхраняват в определени срокове, след изтичането на които подлежат на унищожаване. Срокът за пазене на делата в апелативните, окръжните, административните и военните съдилища е 10 годишен, а след изтичането му делата се унищожават, като само решенията по тях се отделят и се съхраняват за срок от 20 години. След изтичането и на този срок те се изпращат в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“. Когато се касае за решения по искове за вещни права върху недвижими имоти, както е в случая, съгласно чл. 67 от Правилника за администрация на съдилищата, те се подреждат в отделни папки, описват се и заедно с архивната книга се съхраняват 100 години.

От друга страна, исковите молби по искове за вещни права върху недвижими имоти подлежат на вписване на осн. чл. 4 от Правилника за вписванията, а решенията по тях се отбелязват - чл. 14 от същия правилник, като за целта се представя препис от съответния акт, който се прилага към особеното канцеларско дело при съдията по вписванията. За целта се води специална книга, която се образува от подреждането на актовете по чл. 4, и също се пази 100 години.

Следователно, създадена е двойна защита на тези актове срещу евентуално изгубване или унищожаване. Те подлежат на пазене както в архивите на съда, така и в службата по вписванията. Поради това унищожаването на делото след изтичане на срока за пазенето му не е пречка заинтересованото лице да се снабди с препис от решението от съответната служба. В този случай за да се приложи процедурата по чл. 94 от ПАС е необходимо да се установи, че съдебното решение, чието възстановяване се иска, е унищожено и в двата регистъра, в които то се е съхранявало. Такива факти по делото не са установени, а и твърдения за това не са сочени.

Разпоредбата на чл. 94 ал.5 от ПАС урежда различна хипотеза, а именно – когато поради отмяна на постановеното решение и произтичащото от това възобновяване висящността на делото, се налага възстановяване на същото, включително и на постановените по него съдебни актове, с цел продължаване на производството. Случаят не е такъв и правилно председателят на Окръжен съд Варна е отказал издаване на заповед по чл. 94 от ПАС за възстановяване на съдебното решение.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 7925/21.11.2018 год на Председателя на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.