ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

757

Гр.Варна,  22.11.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …..11.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Славов

                                                                ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                                                                                       Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.П. ч.гр.д. № 611  по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх.№ 6150/05.10.2018 г. на И.В.Г., В.Г.Г. и Н.Г.Г., подадена чрез адв. С.Г., против определение № 396/04.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 295/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е обезсилено определение № 156/17.05.2018 г. по ч.гр.д.№ 271/2018 г. на районен съд гр.Генерал Тошево и делото - изпратено по родова компетентност за разглеждане от окръжен съд Добрич.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, като са молили за отмяната му и за потвърждаване на определението на районния съд.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, намира следното:

Пред районен съд Генерал Тошево, по подадена молба на  И.В.Г., В.Г.Г. и Н.Г.Г. за обезпечаване на бъдещи искове, е било образувано ч.гр.д.№ 271/2018 г., по което съдът се е произнесъл с определение №156 от 17.05.12018 г. по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечението. Срещу определението на районния съд е подадена частна жалба от насрещната страна – Б.В.К. и М.П.М., чрез адв. Я. и адв.З., по която е образувано въззивно ч.гр. д.№ 295/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд. По това дело окръжният съд е постановил и обжалваното пред настоящата инстанция определение, с което е  обезсилил определение №156/17.05.2018 г. по ч.гр.д. № 271/2018 г. на районен съд гр.Генерал Тошево и изпратил делото по родова компетентност за разглеждане от окръжен съд Добрич.

В случая, окръжният съд е действал като втора инстанция, обезсилвайки определението на районния съд, с което е било допуснато обезпечението на бъдещите искове. С обжалваното пред настоящата инстанция определение, окръжния съд се е произнесъл по същество по подадената пред него въззивна частна жалба срещу определението на районния съд по допускане на обезпечението на бъдещи искове и приемайки, че обжалваното определение е недопустимо като произнесено от некомпетентен съд, е обезсилил същото и е изпратил делото за разглеждане на молбата от компетентния по правилата на родовата подсъдност окръжен съд. В този случай, въззивното определение на окръжния съд не подлежи на обжалване пред апелативния съд по реда на чл. 274, ал.2 от ГПК, защото не е постановено за пръв път от окръжния съд определение по чл. 274, ал.1 ГПК. В този смисъл, образуваното пред Варненския апелативен съд производство следва да бъде прекратено и жалбата, с характер на касационна частна жалба, да бъде изпратена на функционално компетентния съд – ВКС, в чиито правомощия е и преценката за допустимостта й с оглед разпоредбата на чл. 396, ал.2 от ГПК.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 611/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, образувано по частна жалба на И.В.Г., В.Г.Г. и Н.Г.Г., подадена чрез адв. С.Г., против определение № 396/04.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 295/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е обезсилено определение № 156/17.05.2018 г. по ч.гр.д.№ 271/2018 г. на районен съд гр.Генерал Тошево и делото - изпратено по родова компетентност за разглеждане от окръжен съд Добрич и ИЗПРАЩА жалбата на И.В.Г., В.Г.Г. и Н.Г.Г., подадена чрез адв. С.Г., против определение № 396/04.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 295/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, заедно с делото - на компетентния да се произнесе по същата – Върховен касационен съд на РБ.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението от жалбоподателите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: