ОПРЕДЕЛЕНИЕ

127

19.02.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети февруари през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Секретар Ю.К.;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

Ч. гр. д. № 612 по описа за 2015 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от КОНПИ срещу разпореждане № 1005/27.01.2015 по гр.д. 453/2011 год., с което е върната частна жалба 36119/18.12.2014 г. срещу определение №3463/28.11.2014 год. по гр.д. 453/2011 год., след отмяна на опреление на ВапС по ч.гр.д. 343/2015 г. и връщане за ново разглеждане същата частна жалба със задължителни указания на ВКС.

Становище от насрещната страна не е изразено.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Пред ОС производството по делото е било образувано по искане на КОНПИ с правно основание чл. 28 ЗОДИППД /отм./ срещу М.К.Т., действаща чрез своята майка и законна представителка М.П.Б., за отнемане на незаконно придобито имущество от бащата на ответницата. Делото е било прекратено с определение от 28.11.2014 год., срещу което КОНПИ е подала частна жалба с вх.№ 36119/18.12.2014 г..

Тъй като съобщението за постановеното от съда определение е редовно връчено на КОНПИ на 8.12.2014 г., срокът за обжалване е изтекъл на 15.12.2014 г. – присъствен ден. КОНПИ е подала ЧЖ по пощата, като пощенското клеймо на плика е от 17.12.2014 год.. ВОС е приел, че частната жалба е просрочена, поради което е постановил връщането й

При първото разглеждане на делото е представено удостоверение изх.№ 04-001314/28.07.2015 г. според което препоръчаната пратка с жалбата на КОНПИ е предадена на служител на Български пощи ЕАД на 17.12.2014 г., която дата съответства на датата от пощенското клеймо на приложения плик.

По указания на ВКС СА СЪБРАНИ доказателства за изясняване на становището на «Български пощи» ЕАД за разписка от 15.12.2014 год., намираща се на страница 365 по гр.д. 453/2011 год. на ВОС и по-конкретно – дали служител на посоченото ЕАД се е подписал за получател на тази разписка, както и каква е причината за разминаването между датата 15.12.2014 год., отразена в тази разписка, и датата 17.12.2014 год., фигурираща в клеймото на пощенския плик. Получено е писмо от «БП» ЕАД със становище, че на 15.02.2014 год. служител на пощите не е приемал пратка от КОНПИ, както и че действителната дата на получаване на пратката е отразената в клеймото. Изпратен е оригинал на приемо-предавателен протокол, от който е направено копие след справка, приложено по настоящото дело. На оригинала, който е изпратен, липсва подпис на «приел» пратката, но отново е посочена дата 15.12.2014 год. над подписа на предалия пратката, а датата на клеймото е от 17.12.2014 год. Липсва разумно обяснение за разминаване на двете дати.

Видно е, че между копието от л. 365 от делото на ОС и оригиналът, представен пред ВапС е налице сериозно несъответствие и това са два различни документа. Общото между тях е, че документите са генерирани от системата на «Български пощи» с дата от 15.12.2014 год., която не съответства на поставеното пощенско клеймо. Тъй като липсва разумно обяснение за това несъответствие, ВапС намира, че то не може да се тълкува във вреда на жалбоподателя КОНПИ, при положение, че е налице недостоверна дата на пощенското клеймо, поставено на препоръчаната пратка. Следва да се приеме, че ЧЖ е изпратена в срок и същата да бъде администрирана и разгледана по същество.

Съставът на ВапС намира, че подадената жалба не е просрочена и производството по нея е допустимо.

 Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото следва да се върне на ВОС за администриране на ЧЖ.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1005/27.01.2015, с което е върната частна жалба 36119/18.12.2014 г. срещу определение №3463/28.11.2014 год. на ВОС по гр.д. 453/2011 год., И ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: