ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

749

Гр.Варна,13.12.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 13.12.2016 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

                      

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 614 г. по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 614/2016 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частни жалби, подадени с вх.№ 5349/07.11.2016 г. от „Нови мебели” ООД и от „Рофра Мойбелен проджект” ООД, поправено с молба от 18.11.2016 г. погрешно изписано наименование - „Рофра Хоум” ООД, против определение № 416 от 25.10.2016 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 494/2016 г. по описа на Шуменския окръжен съд, съответно от първия жалбоподател против определението, с което е оставена без разглеждане жалбата му вх.№ 7678/08.08.2016 г. против отказа на съдебния изпълнител да прекрати производството по изпълнителното дело и срещу продажба на явен търг на движими вещи и от двамата жалбоподатели срещу определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата им вх.№ 08690/15.09.2016 г. срещу продажба на движими вещи и е прекратено производството по делото.

В жалбата са наведени оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон и необоснованост по подробно изложени съображения, като са молили за отмяната му и за разрешаване на жалбите срещу действията на съдебния изпълнител по същество. Заявили са искания по доказателствата, както и такова за спиране на настоящото производство до разрешаване на преюдициален спор.

Насрещната страна – взискател не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд в съответните му части, като неизгодно за всеки от тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят „Нови мебели” ООД е длъжник по изпълнителното дело, а „Рофра Хоум” ООД (посочен в настоящата жалба и като „Рофра Мойбелен проджект” ООД) е трето лице. Пред окръжния съд, с жалба вх.№ 07678/08.08.2016 г., първият жалбоподател „Нови мебели” ООД е обжалвал отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство по съображения за погасяване на дълга по давност, както и насочването на изпълнението срещу движими вещи (насрочване на явен търг) по съображения, че същите са собственост на трети лица. С обща жалба вх.№ 08690/15.09.2016 г. „Нови мебели” ООД и „Рофра Хоум” ООД са обжалвали продажбата на две движими вещи по оплаквания, че същите не принадлежат на длъжника, а са собственост на „Рофра Хоум” ООД.

Доколкото настоящото производство няма за предмет разрешаване по същество на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, а законосъобразността на преграждащото определение на окръжния съд, заявените доказателствени искания от жалбоподателите са неотносими и не подлежат на разглеждане. Не са налице и основание за спиране на настоящото производство, тъй като с оглед предмета на делото пред настоящата инстанция, не е налице преюдициалност на прозводството по подадено възражение срещу заповедта за изпълнение.

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания. Затова, в качеството на длъжник, жалбоподателят „Нови мебели” ООД е могъл да обжалва, съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, както и на разпределението съгласно чл. 462 ГПК и в хипотезата на чл. 527, ал.4 от ГПК.

Отказът на съдебния изпълнител да прекрати производството по изпълнителното дело, поради погасяване по давност на вземането на взискателя, както и насочване на изпълнението върху движими вещи на трети лица, не попадат в никоя от посочените хипотези, поради което тази жалба е била недопустима и правилно окръжният съд е оставил същата без разглеждане.

Втората жалба, подадена от длъжника и от третото лице и насочена срещу извършената продажба на две движими вещи, също е била недопустима и не е подлежала на разглеждане. Това е така, тъй като съгласно  чл. 482, ал. 1 от ГПК извършената продажба на движими вещи не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. В случая, видно от приложения към преписката от изпълнителното дело, на л. 90, документ от 02.09.2016 г. за извършена продажба по реда на ГПК, издаден на получателя „Класик Метал” ЕООД и от приложения на л.88 от същата препика, приходен касов ордер от 02.09.2016 г. за заплащане на цената на движимите вещи от публична продан, двете вещи – въздушен компресор и колонна бормашина са били продадени от съдебния изпълнител и цената – платена от купувача. Като е оставил без разглеждане и тази жалба, макар и по различни от изложените съображения, окръжният съд е процедирал правилно и определението му следва да бъде потвърдено, но с мотивите в настоящия съдебен акт.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 416 от 25.10.2016 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 494/2016 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: