ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

778/05.12.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    05.12.2018        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 614/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 6509/19.10.2018 год по описа на ДОС, заведена в деловодството на Апелативен съд Варна с вх. № 6773/19.11.2018 год, от К.И.Б. срещу разпореждане № 869/16.10.2018 год по гр.д. № 333/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната искова молба вх.№ 725/31.01.2018 год и е прекратено производството по делото. Постъпила е и втора частна жалба с вх.№ 6764/31.10.2018 год по описа на ДОС, заведена в деловодството на Апелативен съд Варна с вх.№ 6774/19.11.2018 год. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното разпореждане, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия на друг състав на Добричкия окръжен съд поради съмнения в безпристрастността на съдията, който го е постановил. С определение № 614/18.10.2018 год по искане на ищеца, съдия М.. се е отвела от по-нататъшно разглеждане на делото.

По допустимостта на частната жалба съдът намира следното:

За постановеното разпореждане № 869/16.10.2018 год ищецът е бил уведомен на 16.10.2018 год на посочения от него електронен адрес. Частната жалба е постъпила в деловодството на Окръжен съд Добрич на 17.10.2018 год, следователно е спазен преклузивният срок по чл. 275 ал.1 от ГПК. Частната жалба изхожда от легитимирана страна и е подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. С определение № 662/15.11.2018 год ищецът е освободен от заплащане на държавна такса, поради настоящият състав намира, че са налице всички предпоставки за допустимост на частната жалба. Втората частна жалба е подадена след получаване на повторно съобщение до ищеца на адрес, издирен от съда след неуспешното връчване на книжата на посочения в исковата молба адрес за призоваване. Съдържанието на двете частни жалби е идентично, поради което съдът приема, че е сезиран с една частна жалба, която е допустима и по която дължи произнасяне.

Разгледана по същество, частната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Производството по гр.д. № 333/2018 год на ДОС е образувано по искова молба, подадена от К.И.Б. срещу Я. А. Я. с правно осн. чл. 45 от ЗЗД и цена на иска 555000 лв обезщетение за имуществени вреди и 1 000 000 лв – неимуществени вреди.

С разпореждане № 687/10.08.2018 год съдът оставил исковата молба без движение и дал подробни указания на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите й.

На адреса, посочен в исковата молба ищецът не е бил намерен, за да му бъде връчен препис от разпореждането, поради което същото е било изпратено на посочения от самия него електронен адрес, на 11.09.2018 год. Този начин на уведомяване е регламентиран в чл. 44 ал.3 от ГПК и е надлежно удостоверен съобразно с изискванията на закона. Срокът за изпълнение на указанията, дадени с разпореждане № 687/10.08.2018 год започва от този момент и изтича на 18.09.2018 год – вторник, присъствен ден. Въпреки надлежното уведомяване по горепосочения начин, съдът издирил и настоящия адрес на ищеца в гр.София, кв. Драгалевци, ул. 506, № 6, на който връчил книжата на хартиен носител, и те са били приети лично от него на 21.09.2018 год. Дори и да се приеме тази по-късна дата като начало на срока, той е изтекъл на 28.09.2018 год – петък, присъствен ден.

До датата на постановяване на разпореждане № 869/16.10.2018 год не е постъпила никаква молба от страна на ищеца в изпълнение на указанията, дадени с разпореждане № 687/10.08.2018 год.

Съгласно чл. 129 ал.3 от ГПК неспазването на срока за отстраняване на нередовностите има за последица връщане на исковата молба. Срокът е преклузивен и не подлежи на продължаване на осн. чл. 63  ал.3 от ГПК. Ищецът не се е възползвал от възможността да поиска продължаването му по реда на чл. 63 и сл. от ГПК в случай, че пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. При това положение съдът не е разполагал с друга възможност, освен да върне исковата молба и да прекрати производството.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 869/16.10.2018 год по гр.д. № 333/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната искова молба вх.№ 725/31.01.2018 год и е прекратено производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.