ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8

_09_.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д. № 616 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.А.А. и А.А.Х.,***, срещу решение № 262/20.10.2016 г. по В.гр.д. 734/2015 год. на ОС Добрич, в частта му, с която се ОБЕЗСИЛВА решение № 90/07.09.2015 г. по гр.д. № 130/2014 г. по описа на Районен съд, град Тервел, в частта, с която са отхвърлени исковите претенции предявени от А.А.А., и А.А.Х. за прогласяване нищожността на извършената покупко-продажба, обективирана в нотариален акт № 46, том 1, рег. № 184, дело № 36/20.01.2014 година на нотариус Д. П., с район на действие Районен съд, град Тервел, като на основание чл.129, ал.3 ГПК връща исковата молба по отношение на искови претенции насочени за прогласяване нищожността на същия договор за покупко-продажба и прекратява производството по същите. ОС е приел, че това е част от решението с характер на определение и следва да се атакува пред АпС с частна жалба.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и необосновано  и следва да бъде отменено. Твърди се, че са изпълнени указанията на съда, както и че са били налице пречки по хода на делото.

Копие от ЧЖ е връчено на насрещната страна в процеса, М.А.М. ***, която е оспорила в писмено възражение доводите в жалбата. Твърди се, че производството пред РС се е развило по нередовна искова молба.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Съставът на ВАпС намира, че не е компетентен по жалбата, тъй като тя, съобразно т.8 от ТР №1/09.12.2013 год. по т.д. 4/2012 ОСГКТ следва да се разгледа от касационния съд по реда на касационното обжалване. Съобразно цитираното ТР, обжалваното решение, с което се обезсилва първоинстанционния акт, се състои от взаимно обусловени части, които са следствие от проверката на въззивния съд по основателността на въззивната жалба. Поради това се изключва приложението на чл. 274, ал. 2 от ГПК, а проверката по правилността на становището на въззивната инстанция по допустимостта на първоинстанционното решение и правото на иск следва да се извърши в касационното производство. ВКС приема, че решението на въззивния съд, с което е обезсилено първоинстанционното решение и делото прекратено, подлежи на касационно обжалване по чл. 280 и сл. от ГПК, при ограничението по чл. 280, ал. 2 от ГПК.

Следователно, производството пред ВАпС следва да се прекрати и жалбата да се върне на ОС Добрич,  за да се администрира и изпрати на ВКС.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството поради липса на компетентност по жалбата и го връща на ОС Добрич за администриране и изпращане на жалбата на ВКС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: