РЕШЕНИЕ№189

гр.Варна,19.11.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА:

        ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 617/15г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „ГенТо Милл” ЕООД, ЕИК 200873405, гр. Ямбол срещу решение на № 271/29.09.2015г. по в.гр. д. № 589/14г. на ОС-Добрич, с което е оставена без уважение жалбата му, подадена против Постановление за разпределение на суми от 18.08.15г. по изп.д. № 20157370400937 на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 на КЧСИ и с район на действие – ОС-Добрич. Счита се, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния и процесуалния закон, тъй като съдът не е взел предвид, че не са налице условията за извършване на разпределението. Твърди се, че съществуват оспорени вземания, който факт не е отчетен от съдебния изпълнител. Претендира се отмяна на решението и на оспорените действия на съдебния изпълнител.

В предвидения срок не са постъпили отговори от взискателя и присъединения такъв в лицето на НАП- ТД-Ямбол.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на указания от съда срок и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт. Разгледана по същество обаче жалбата, с която е сезиран настоящият съд е неоснователна по следните съображения:

С обжалвания разпределителен протокол от 18.08.2015г. /л. 258-259 от изпълнителното дело/ ЧСИ по посоченото изпълнително дело е взел предвид, че взискател по същото е „Корпоративна Търговска банка” АД /в несъстоятелност/ срещу длъжника „ГенТо Милл” ЕООД, ЕИК 200873405, гр. Ямбол с вземане от общо 2 890 350.64лв. Присъединен взискател по право на осн. чл. 458 от ГПК е НАП ТД-Ямбол до размера на установените публични задължения на дружеството, възлизащи на 7 483.79лв. По делото е постъпила сума от 1 473 289.22лв. в резултат на наложен запор върху банкови сметки на дружеството-длъжник, разкрити в „Банка Пиреос България” АД. Разпределението на постъпилата сума е извършено както следва: в ред първи – по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД – вземания за разноски по принудителното изпълнение – 129лв., платени от взискателя и то само за този изпълнителен способ, чрез който е събрана разпределяната сума; в полза на ЧСИ на осн. чл. 79, ал. 2 от ГПК – 100.61лв. – разноски във връзка с това разпределение; в полза на ЧСИ на осн. т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ в размер на 36 000лв. (подробно описание на всички разноски по изпълнението до 18.08.15г. е изготвено от ЧСИ и е на л. 255-256 от изпълнителното дело). Във втори ред по чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД е определена сумата за погасяване на публичното задължение на длъжника от 7483.79лв., а остатъка след втори ред, възлизащ на 1 429 575.82лв. е определен за частичното погасяване на вземането на взискателя.

Единственото оплакване, релевирано пред настоящата съдебна инстанция е предприетото оспорване дължимостта на вземанията от страна на длъжника. Доказателство за това действие е представено на л. 233-237 от изп. дело, от което се установява, че на 11.08.15г. длъжникът е подал възражение до заповедния съд /от който са издадени изпълнителните листи в рамките на заповедни производства по чл. 417 от ГПК и послужили за образуване на изпълнителното дело/ за недължимост на присъдените суми, ведно с искане за спиране на изпълнението на осн. чл. 420, ал. 2 от ГПК до завършване на това производство, както и производството по т.д. № 3922/2015г. на СГС /с предмет иск за прогласяване нищожността на волеизявления за извършени прихващания от страна на длъжника/. Доказателства за спиране на изпълнението обаче не са представени от жалбоподателя, вкл. и с жалбата му пред настоящата инстанция.

И след като се установи, че самото разпределение е извършено съобразно реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД и при липсата на процесуални пречки относно правото на принудително изпълнение на взискателя, то и атакуваното разпределение е законосъобразно. Обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 271/29.09.2015г. по в.гр. д. № 589/14г. на ОС-Добрич, с което е оставена без уважение жалбата на „ГенТо Милл” ЕООД, ЕИК 200873405, гр. Ямбол, подадена против Постановление за разпределение на суми от 18.08.15г. по изп.д. № 20157370400937 на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 на КЧСИ и с район на действие – ОС-Добрич.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: