Р Е Ш Е Н И Е

164./12.12.2018

гр.Варна

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 618/18г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.463 ГПК.

Образувано е по жалба на Х.П.С., чрез адв. Ж. против решение № 178/26.09.2018г., постановено по в.гр.д. № 279/2018г. на ОС - Шумен и с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпределение от 09.07.2018г., извършено по изп.д. № 639/2012г. от ЧСИ Д. З., рег. № 876.

Излагат се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт с доводи, че съдът не е съобразил вземането му срещу длъжника в размер на 3 146.11 лева, с което счита, че следва да бъде извършено прихващане от продажната цена на възложения му от публичната продан недвижим имот. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго, с което атакуваното разпределение да бъде отменено, като бъдат дадени указания на ЧСИ за приспадане с размера на вземането му.

В срока по чл.276 ГПК не са постъпили отговори от длъжниците и останалите взискатели по изпълнителното дело.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Обжалваното решение е постановено по жалба на Х.С., в качеството му на взискател по изп.д. № 639/2012г. на ЧСИ с рег. № 876, с която същият е обжалвал извършено по изпълнителното дело разпределение от 09.07.2018г. на сумата от 32 186.70 лева, представляваща продажна цена на недвижим имот от реализирана в хода на изпълнението публична продан. Основните доводи, с които се оспорва извършеното разпределение са, че жалбоподателят е едновременно купувач от публичната продан и взискател с вземане в размер на 3 146.11 лева, поради което счита, че от продажната цена следва да бъде прихваната сума в размер на вземането му и да заплати за имота само остатъкът от 29 040.59 лева.

От материалите по изпълнителното дело е видно, че същото е образувано по молба на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД срещу „Еко стандарт” ООД, А. И. С., ЕГН **********, Н.Ш.И., ЕГН**********,  “Цитрон” ООД и ЕТ „Навия – Н.И.“ въз основа на изпълнителен лист от 20.10.2011г. по ч.гр.д. № 3762/2011 г. на ШРС, за солидарно заплащане на сумата от 183 000 лв. – главница, 18 107,39 лв.- лихва за периода 31.01.2011г. – 13.10.2011г., ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от 14.10.2011 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 4 022,15 лв.

Съобразно направеното от взискателя искане принудителното изпълнение е насочено срещу  недвижим имот - УПИ ІV-1871 в кв.1 по плана на гр. Велики Преслав, с площ 14.400 дка, собственост на длъжниците А. Илияз С. и Н.Ш.И., върху който имот е учредена договорна ипотека за обезпечаване подлежащото на събиране вземане /нот.акт № 118, том І, рег. № 2865, дело № 1894/2008г./.

В хода на изпълнението са присъединени като взискатели – Уникредит Булбанк” АД срещу длъжниците ”Еко Стандарт” ООД,  „Цитрон” ООД, А. И. С., „Цитрон Ан” ООД , А. М. А., „Екострой инвест” ООД, М. З. Г. и Г. Х. М., въз основа на удостоверение от ЧСИ с рег. № 876, по изп.д.№ 20128760400732, за посочените в удостоверението суми /л.117/ и „Дикариер” ЕООД срещу солидарните длъжници Н.Ш.И. и А. И. С.,  за вземането по изп.л. от 24.04.2017г. по ч.гр.д. № 1102/2017г. на ШРС /л.535/.  С оглед вписани след ипотеката в полза на „Експресбанк“ възбрани върху имота присъеднинени по право взискатели са и ТД на НАП – Шумен, „Наид” ООД, Банка „ДСК” ЕАД, ТД на НАП – Варна, „Кооптрейд”, „СП – Първи май”, ТД на НАП- Варна, „Уникредит Лизинг” и Община В. Преслав на 20.09.2016 г. по изп.д.№ 2016930040746.

Присъединен като взискател е и жалбоподателят Х.П.С., въз основа на молба от 06.06.2008г.  и приложен договор за цесия от 05.06.2018г., с който цедента „Дикариер” ЕООД му прехвърля част от вземане в размер на 2 800лв. по изп.д. № 639/2012 г. на ЧСИ с рег. № 876 Д. З. по изп.л. от 24.04.2017г. по ч.гр.д. № 1102/2017г. на ШРС, срещу длъжниците А.С. и Н.И. /л.653/.

След проведена публична продан, с Протокол от 29.06.2018г. за купувач на описания по-горе недвижим имот е обявен взискателя Х.С., за цена от 32 186.70 лева.

На основание чл.460 ГПК ЧСИ е извършил разпределение на сумата от публичната продан, обективирано в протокол от 09.07.2018г. и предявено на страните на 25.07.2018г.

Видно от същото е, че след приспадане на дължимия за имота данък в полза на Община Велики Преслав в размер на 869,01лв., такса по т.26 от ТТР ЗЧСИ в размер на 104,28лв., съразмерно събраната сума в полза на Община Велики Преслав с вкл. ДДС, такса по т.26 ТТР ЗЧСИ с вкл. ДДС съразмерно събраната сума за първоначалния взискател „Сосиете Женерал Експресбанк” АД в размер на 502,31 лв., обикновени и допълнителни такси и разноски по ТТР ЗЧСИ за извършените изпълнителни действия по изпълнителното дело в размер на 64 лв. /за изготвяне и предявяване на разпределение и заличаване на възбрана/, остатъкът от 30 647,10 лв. ЧСИ е разпоредил да се внесе по специалната му сметка за изплащане на привилегированото вземане на ипотекарния кредитор „Сосиете Женерал Експрасбанк” АД, което към датата на разпределението е в размер на общо 334 265,38 лв., вкл. главница, разноски и лихви. Съобразно това е постановено и купувачът да внесе пълната продажна цена на имота.

            Съгласно разпоредбата на чл.461ГПК взискателят, на когото е възложен имота може да прихване от дължимата срещу стойността му сума такава част от вземането си каквато му се пада по съразмерност. Това означава, че при извършеното разпределение и отчитане поредността на привилегиите по чл.136 ЗЗД, следва да бъде разпределена сума и за взискателя-купувач. В хипотезата, когато съобразно разпределението не могат да бъдат заделени суми за погасяване на вземането му поради удоволетворяване на вземания от по-преден ред, прихващане не може да бъде извършено.

В настоящия случай жалбоподателят е хирографарен кредитор, като безспорно сумата от продажната цена е недостатъчна да удоволетвори и предхождащите го привилегии по чл.136 т.1, 2 и 3 ЗЗД. Ето защо, на същия не се полагат суми по съразмерност, поради което и законосъобразно ЧСИ е постановил, че този взискател-купувач следва да внесе пълния размер на продажната цена. Поради това и като е оставил без уважение жалбата му срещу така извършеното разпределение ОС – Шумен е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 178/26.09.2018г., постановено по в.гр.д. № 279/2018г. на ОС – Шумен.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.