ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

19/09.01.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 09.01.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 619/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Н.Д.К. и В.К. *** срещу определение № 3122/27.10.2014 год по гр.д. № 150/2014 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молбата им за поправка на допусната в решение № 1228/12.08.2014 год по същото дело очевидна фактическа грешка, а в условия на евентуалност – за допълване на решението с постановяване на установителен диспозитив по иска с правно осн. чл. 108 от ЗС.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С решението си по делото съдът се е произнесъл по иска, предявен от Н.Д.К. и В.К.К. срещу С.Д.К. и Ц.Х.К., като го е уважил и е осъдил ответниците да предадат владението на процесния имот, придобит от ищците по силата на договор за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 143, том XI, дело № 3779/1994 год на нотариуса при ВРС.

Искът по чл. 108 от ЗС е осъдителен по своя характер, който невладеещият собственик предявява срещу владеещия несобственик за предаване на вещта. Решението, с което искът се уважава съдържа в себе си установяване правата на ищеца върху имота, но това не означава, че съдът дължи отделно произнасяне в установителната част. Това се налага единствено в сравнително редките хипотези на отхвърляне на иска, когато ищецът е собственик, но имотът не се владее от ответника. Случаят обаче не е такъв. В решението си съдът е уважил предявения иск, осъдил е ответниците да предадат владението на имота, като в диспозитива изрично е посочил основанието, на което ищците са придобили правото на собственост. Ето защо не е необходимо в отделен диспозитив това право да бъде установено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3122/27.10.2014 год по гр.д. № 150/2014 год на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.