ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

89

 

гр. Варна,  01.02.2016 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на първи февруари 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 62 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване на производството по ч.в.гр.д. №25/2016 г. по описа на Разградски окръжен съд, поради отводи на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд Разград. Преди това, отводи по делото са си направили и всички съдии от районните съдилища от района на окръжен съд Силистра, на окръжен съд Търговище и на окръжен съд Добрич, на които делото е било последователно изпращано за разглеждане.

При разглеждането на делото в Разградския районен съд, исковата молба на Н.М.Н. е била оставена без движение с указания за поправянето й и след преценка за неизпълнението им, същата е била върната с определение 3399/27.11.2015 г. по гр.д.№ 1817/2015 г. по описа на Разградския районен съд. Срещу определението на съда е постъпила частна жалба вх.№ 1167/30.12.2015 г., както и молба за възстановяване на срок с вх. № 11 679 от 30.12.2015 г. След това са направени отводи от всички останали съдии от същия съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на молба за възстановяване на срок с вх. № 11 679 от 30.12.2015 г.  по гр.д.№ 1817/2015 г. по описа на Разградския районен съд, евентуално за администрирането на жалбата срещу определението за връщане на исковата молба и евентуално за разглеждане на делото от районните съдилища от района на окръжен съд Силистра, на окръжен съд Търговище, на окръжен съд Добрич и на окръжен съд Разград,  делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд - на районен съд от района на апелативен съд гр.Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Варна при съобразяване на указанията, дадени в писмо  изх.№ 236/11.06.2015 г. от Председателя на Върховния касационен съд, изпратено до всички съдилища в страната и касаещо стриктното спазване на процесуалния закон при извършване на отводи на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Варна, който да разгледа молбата за възстановяване на срок с вх. № 11 679/30.12.2015 г. от Н.М.Н., подадена чрез адв. Н. М. по гр.д.№ 1817/2015 г. по описа на Разградския районен съд, евентуално да администрира частната жалба срещу определението за връщане на исковата молба и евентуално да разгледа делото, образувано първоначално в гр.д. № 325/2014 г. по описа на Тутракански районен съд, образувано по искова молба с вх. № 3988/15.08.2014 г. от Н.М.Н..

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: