ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

769/22.12.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  22.12.2016  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 620/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.И.П. с ЕГН **********  и М.М.Б. с ЕГН ********** срещу определение № 698/12.10.2016 год по в.гр.д. № 524/2016 год на Окръжен съд Добрич в частта, с която е оставена без уважение молбата им за предоставяне на правна помощ. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането им бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по подадената от П.И.П. с ЕГН ********** и М.М.Б. с ЕГН ********** въззивна жалба вх.№ 2379/30.06.2016 год срещу решение № 60/09.06.2016 год по гр.д. № 477/2015 год на РС гр.Балчик.

С определение № 655/27.09.2016 год, съдът е разделил производството по в.гр.д. № 521/2016 год, като в частта с характер на частна жалба срещу определение № 41/01.02.2016 год, с което е отказано разглеждането на насрещните искове, е образувано в.ч.гр.д. № 524/2016 год. С определение № 698/12.10.2016 год Окръжен съд Добрич се е произнесъл по частната жалба по същество, като е отменил обжалваното определение № 41/01.02.2016 год, върнал е делото на първоинстанционния съд за образуване на самостоятелно производство по насрещните искове и продължаване на съдопроизводствените действия по тях, освободил е жалбоподателите от заплащане на държавна такса и оставил без уважение искането за предоставяне на правна помощ в настоящото частно производство.

Частната жалба е насочена само срещу частта от определение № 698/12.10.2016, с което е отказано назначаване на правна помощ.

Както е посочено по-горе, съдът вече се е произнесъл по частната жалба и постановеният резултат е в полза на въззивниците. Предвид закрития характер на това производство защитата им по делото е изчерпана с подаването на мотивираната частна жалба, без да е необходимо извършването на други процесуални действия, поради което и правната помощ в случая е безпредметна. Въззивниците не са лишени от възможност да поискат такава както по отделеното производство по в.гр.д. № 521/2016 год  по въззивната им жалба срещу решението на Районен съд Балчик, така и в първоинстанционното производство, което следва да бъде образувано по насрещните искове с оглед диспозитива на определение № 698/12.10.2016.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението в обжалваната част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 698/12.10.2016 год по в.гр.д. № 524/2016 год на Окръжен съд Добрич в частта, с която е оставена без уважение молбата на П.И.П. с ЕГН **********  и М.М.Б. с ЕГН ********** за предоставяне на правна помощ.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.