ОПРЕДЕЛЕНИЕ 768

гр. Варна,  29.11.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 620/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.И.Б. срещу определение № 278/23.10.18г. по гр.д. 81/18г. на Окръжен съд-Силистра, с което е била върната исковата молба на ищеца на осн. чл. 129, ал. 3 във вр. с чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК и производството по делото е било прекратено. В частната жалба наред с излагане на нецензурни и обидни квалификации за съдията, постановил обжалвания съдебен акт /нещо, което не може да бъде предмет на произнасянето при настоящия инстанционен контрол, но доказва необходимостта от предприемането на комплекса от мерки, посочени в приетите от ВСС Стандарти за независимостта на съдебната власт/, се сочи, че съобразно ГПК призоваването може да се прави и по местоработата на ответника. Претендира се отмяна на обжалвания акт и връщане на делото на друг състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Предвид наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок и от страна с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано по исковата молба на К.И.Б. *** с посочен в заглавната част ответник С.П.Ц. – физическо лице, работещо при „Топлофикация София” ЕАД, гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Ястребец”, № 23Б. С разпореждане от 24.08.18г. съдът е разпоредил връчване на копие от исковата молба на ответника с указание за писмен отговор в 1-месечен срок и предупреждение по чл. 41 от ГПК. Съобщението до ответника, изпратено на посочения в исковата молба адрес, е върнато в цялост с отбелязване, че по сведение на зам. директора на Дирекция „Правна” – Д. С., търсеното лице не е служител на „Топлофикация София” ЕАД.

С разпореждане № 309/17.09.18г. съдията-докладчик е оставил производството без движение и е дал указание на ищеца в 1-седмичен срок от съобщаването същият да посочи настоящ или постоянен адрес за призоваване на ответника. Указано е, че при неизпълнение на указанието, исковата молба ще бъде върната и производството по делото прекратено.

С депозирана в дадения му от съда срок молба, ищецът е посочил, че използва законовата възможност за искане за призоваване на ответника по делото С.П.Ц. – физическо лице, работещо като юрисконсулт при „Топлофикация София” ЕАД, гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Ястребец”, № 23Б – по местоработата му. 

Съдът намира, че предвид неуспешното връчване на книжата на ответника на посочения от ищеца адрес в исковата молба /съобразно чл. 38, изр. 1 от ГПК/, съдът е указал на ищеца да посочи настоящ или постоянен адрес за призоваването на ответника, което съответства на нормата на чл. 38, изр. 2 от ГПК. След като в дадения му от съда срок ищецът не е изпълнил даденото от съда указание, необходимо за осъществяване на задължението за връчване на препис от книжата по делото на отвеника, то е налице хипотезата на чл. 129, ал. 2, вр. чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК, поради което и обжалвания съдебен акт като законосъобразен следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 278/23.10.18г. по гр.д. 81/18г. на Окръжен съд-Силистра.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: