О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

771/23.12.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23. 12.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№621/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от адв.М. В., процесуален представител на въззивниците по в.гр.д.№371/16г. по описа на ДОС, гр.о., против определение №605/07.09.2016г., пос - тановено по в.гр.д.№371/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната подадената въззивна жалба вх.№4106/07.03.2016г. на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото вър -нато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Въззиваемите И. Х. М., С. Н. С./двете като правоприемници на Р.Х. Т., първата и лично/, М. Н.Н., Н. Н. Н., С. М. М., Д. В. М., Б.Ж. В., И. М. М., Л.М.. Д., К. Ц. Х., М.Й.А., Л. Л. М., М. К.Г., П. Ч. К.и П. Н. Д., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№731/16г. по описа на ДОС, гр.о., е образувано по пода -дена въззивна жалба вх.№4106/07.03.2016г. против решение №126/25.01.2016г., пос -тановено по гр.д.№2327/09г. по описа на ДРС, X състав, постановено по реда на чл. 247 от ГПК.В жалбата е посочено, че се подава от адв.Мариана В. в качество- то й на пълномощник на ищци по гр.д.№2327/09г. по описа на ДРС.Ищци по гр.д.№ 2327/09г. по описа на ДРС са над 60 лица като адв.М.В. е пълномощник на почти всички от тях.С определение №492/11.07.2016г. въззивният съд е оставил без движение производството по делото и е дал указания на въззивната страна да бъдат отстранени нередовностите на жалбата по см. на чл.261, т.4 и чл. 260, т.1 от ГПК, а именно представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 25лв. по сметка на ДОС и посочване на името и адресите на страните, подали въззивната жалба.Съобщението е изпратено чрез адв.М.В. и получено на 13.07.2016г.В рамките на дадения едноседмичен срок са изпълнени част от указанията, а именно представени са доказателства за внесена държавна такса в размер на 25лв.В рам - ките на този срок, а и до постановяване на обжалваното определение от 07.09.2016г. не са изпълнени останалите указания.

В нормата на чл.260 от ГПК са посочени реквизитите, които следва да съдържа въззивната жалба, като първият от тях е името и адреса на страната, която я подава. Депозираната въззивна жалба вх.№4106/07.03.2016г. чрез процесуалния предста -вител адв.М.В. не съдържа имената на страните, но е посочено, че се подава от ищци по гр.д.№2327/09г. по описа на ДРС чрез техния процесуален представител адв.М.В..Макар и с обозначено качество, видно е, че страни по въззивната жалба са всички ищци пред първоинстанционния съд, чийто надлежен процесуален представител е адв.М.В. съобразно представените в производството и съдър- жащи се по делото пълномощни, като тези страни са видни по делото.Ако за съда е съществувала неяснота относно обстоятелството дали всички ищци, чиито проце -суален представител е адв.М.В. са подали въззивната жалба или само някои от тях са я подали, съответно други не, или неяснота относно това дали всички ищци в производството или само тези, представлявани от адв.М.В., подават въз -зивна жалба, съответно дали жалбата се подава от адв.М. В. от името на всички ищци, вкл. и от тези от тях на които тя не е пълномощник, е следвало да бъдат дадени конкретни указания относно тези обстоятелства, които жалбоподате - лите са можели да уточнят чрез процесуалния си представител, като съответно се посочат ищците, представлявани от адв.М.В., които не подават жалба/ако има такива/ или се представят пълномощни от ищците, които до момента не са били представлявани от нея, но подават жалба.При липсата на надлежно дадени указания до въззивната страна, съдът приема, че неправилно с обжалваното определение е прието, че предвид неизпълнение на дадените указания производството подлежи на прекратяване.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия по делото, вкл. при необходимост даване на посочените указания. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №605/07.09.2016г., постановено по в.гр.д.№371/16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по делото.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: