ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

785/06.12.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   06.12.2018  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 621/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 6880/23.11.2018 год от Д.Й.С. чрез процесуалния му представител адв. К. К. от АК Добрич срещу разпореждане № 886/19.10.2018 год по в.гр.д. № 121/2018 год по описа на Окръжен съд Добрич, с което е върната частна жалба вх.№ 5921/27.09.2018 год срещу разпореждане № 777/13.09.2018 год по същото дело.

Частната жалба е бланкетна и съдържа искане за отмяна на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу решение № 63/02.04.2018 год по в.гр.д. № 121/2018 год на Окръжен съд Добрич е подадена частна жалба вх.№ 2490/17.04.2018 год от Д.Й.С. чрез процесуалния му представител адв. К. К.. С разпореждане № 377/18.04.2018 год същата е оставена без движение с указания за внасяне на държавна такса в размер на 15 лн по сметка на Апелативен съд Варна в едноседмичен срок от връчването, което е осъществено на 24.04.2018 год чрез процесуалния представител на страната.

Поради неотстраняване в срок на посочената нередовност, с разпореждане № 415/08.05.2018 год съдът върнал частната жалба.

Подадената частна жалба срещу това разпореждане с вх.№ 3336/28.05.2018 год е оставена без движение с разпореждане № 479/29.05.2018 год по същата причина – невнасяне на държавна такса.

С разпореждане № 580/25.06.2018 год съдът, след като констатирал, че нередовностите на частната жалба не са отстранени в срок, постатновил връщане на същата. Разпореждането е връчено на 03.07.2018 год чрез процесуалния представител на жалбоподателя, и е било обжалвано от него с частна жалба вх.№ 4516/10.07.2018 год, която е била нередовна и е оставена без движение с разпореждане № 696/13.08.2018 год. Жалбоподателят отново не е представил доказателства за внесена държавна такса, поради което съдът с разпореждане № 777/13.09.2018 год върнал частната жалба. По същите причини и след спазване на процедурите, предвидени в разпоредбите на чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 от ГПК, съдът постановил поредното разпореждане № 886/19.10.2018 год за връщане на частна жалбавх.№ 5921/27.09.2018 год.

Държавна такса не е внесена и по частната жалба срещу разпореждане № 886/19.10.2018 год, която е предмет на разглеждане в настоящото производство, но тя следва да се събере принудително на осн. чл. 77 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 т.4 от ГПК, към която препраща чл. 275 ал.2 от ГПК, задължително приложение към жалбата е документ за платена държавна такса, която следва да се внесе предварително на осн. чл. 76 от ГПК. Неизпълнението на това задължение води до нередовност на жалбата, неотстраняването на което има за последица връщане на същата.

Частният жалбоподател не е спазил изискванията на закона и указанията на съда, поради което разпореждането за връщане на частната жалба е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

На осн. чл. 77 от ГПК същият следва да бъде осъден да заплати в полза на Апелативен съд Варна дължимата държавна такса в размер на 15 лв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 886/19.10.2018 год по в.гр.д. № 121/2018 год по описа на Окръжен съд Добрич, с което е върната частна жалба вх.№ 5921/27.09.2018 год срещу разпореждане № 777/13.09.2018 год по същото дело.

ОСЪЖДА  Д.Й.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Апелативен съд Варна по сметка BG81 TTBB 9400 3115 0686 65 в „SG ЕКСПРЕСБАНК“ АД – клон Варна, SWIFT BIC: ***, сумата 15 лв, представляваща държавна такса по в.ч.гр.д.№ 621/2018 год. на Апелативен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.4 във вр. с чл. 463 ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                  2.